Top Ad unit 728 × 90

Trending

random
.

ሓወይ ምሳይን ኣባይን`ሎ!ሓወይ ምሳይን ኣባይን`ሎ!

ሓበሬታ ስነኣጠቓቅምኡ ንዝፈልጥ ሓይሊዩ። ብርቱዕ ሓይሊ! ክሳብ ዕዳጋ ኣለዎ ይሽየጥ ይልወጥንዩ። ፈትዩ ብጥርሑ ሓበሬታ ዝህብ የሎን። ሓበሬታ ንግዲዩ። እቲ ዕዳጋ ግን፡ ከም ዝኾነ ዕዳጋ፡ ቡዙሕ ድንግርግር ኣሎዎ። ንኹሉ ተጠንቂቕካ ክትመዝን ይነብረካ። ካብ`ቲ ፈትዩ ነጻ ሓበሬታ ዝህብ ከኣ ብዙሕ ክትጥንቀቕ  ኣሎካ። ሓደ ዓይነት ጸወታ’ዩ’ውን እቲ ዕዳጋ። ኣሪጉ ዝመሽመሸ ሓበሬታ መጽዊቱ ንዕኡ ኣገዳሲ ሰብ ምዃንካ ከርእየካ ዝደሊ ሸቃጢ ኣሎ። ወይ ነቲ ሓበሬታ ንዕኡ ብዘገልግል ጠምዚዙ ከዋፍረካ ዝደሊ ጎረሕ’ውን። ኣብ ልዕሊ ተጻረርቱ ኣሉታዊ ቅድመ ፍርዲ ክትሰርሕ ዘታልል’ውን ኣሎ። ክትዕድግ ኬድካ ንባዕልኻ ተሼጥካ ትምለሰሉ ዕዳጋ’ውን ኣሎ። ዳንኤል ተስፋይ።

ግዝኣተን ዘነጸራ ኩለን ዴሞክራስያውያን ይኹና ዘይ ዴሞክራስያውያን ሃገራት፡ ድሕነት ህዝበን ክሕልዋን ረብሓታተን ክከላኸላን ሕጋዊ መሰል ኣለወን። ነዚ ሕጋዊ መሰል ንምትግባር ዝሕግዙ ረቛሒታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ፡ ገዛእ ጸጥታዊ ርግኣት ሃገር ግን ብቐዳምነት ዝስራዕ ዕማም`ዩ። እብ`ዛ ናብ ቁሸት ዝጸበበት ዓለም ብዘይ ምትሕግጋዝን ምምልላእን ናይ ካልኦት ሃገራት በይና ሓንቲ ሃገር ክትምዕብል ዘይሕሰብ`ዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ`ቲ ናይገዛእ ርእሳ ትካላዊ ዓቕምን ጸጋን ብዛዕባ ካልኦት ሃገር ዝሕለንን ዝውጠንን ነገራት  እንተፈሊጣ ጉዳያ ከተጻፍፍን ሓይላ ከተደልድልን ይሕግዛ። ነዞም ብኻልእ ዝውጠኑ ነገራት ንምፍላጥ ዝሕግዝ  መስርሕ ስለያዊ (intelligence) ዓቕማ ግን ሓያል ምስ`ዝኸውን`ዩ።

ስለያ ክብሃል እንከሎ ብሕልፊ CIA, MI16,MOSSAD, ዝብሉ መጸውዒታት  ኣብ ኣእምሮ ቡዙሓት ዝፈጠርዎ መረዳእታ ሰለዘሎ፡ satellite, advanced computer, smart phones ዝብሉ ኣምራት ምስተሓወስዎም  ንዓና ገባሮ ወይ ተጣየስቲ ኣዚዩ ፍሉይ ነገር ዝገብሩ ይመስለና`ዩ። ኣብ መወዳእትኡ እንተድኣ ሪኢናዮ ግን ስለያ ሓበሬታ ምእካብን ሓበሬታ ምዝርጋሕን`ዩ ስርሑ። ክንዪኡ ዝኸይድ ካልእ ዋኒን የብሉን። እቲ ዝእከብ ሓበሬታ ግን ከከም ኣድላይነቱ ንጽቡቕን ሕማቕን ይጥቀሙሉ።

ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ዓመታት ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ጽቡቕን ሕማቕን ሓበሬታ ተሓቢሩ ንኽፈልጥ ክረኽቦ ዝኽእል ዘበለ ሓበሬታ ኣብ ምንዳይ ብዙሕ ግዜ በሊዐ። ቃለ-ምሕትት ናይ ኣብ ዝተፈላለየ ወተሃደራውን ሲቪላውን ጽፍሕታት ሃገርና ዝነበሩን ኔርና ዝብሉን ውልቀ ሰባት ዝሕብርዎ፡ ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰባት ኢና ዝብላ ትካላት ዝሕብርኦ፡ ቡዙሓት ናይ ኤርትራውያንን ዘይኤርትራውያንን ናይ ኢንተርነት መርበባት ብዛዕባ ኤርትራ ዝሕብርኦ ተኽታቲለ። ኩሎም ሓበርቲ ከም ዋልታ ዝጥቀሙሉን ንጽህንኦም ከመስክሩሉ ዝፍትኑን ስነ ሞጎት ከኣ ”መንግስቲ ኤርትራን ደገፍቱን  ንዓና ተለኣኣኽቲ CIAን ዕሱባት ወያነን`ዮም ዝብሉና” ዝብል`ዩ። ብርግጽ ዑሱባትን ተለኣኣኽትን ድዮም ባዕሎም ይፈልጡዎ፡፡ ዝፈልጥዎ ዘበለ ናይ ሃገርና ቁጠባውን ወታሃደራውን ምስጢራት ንዝሓተተን ዘይሓተተን ”ብናጻ” ንኹሉ እንዳሓበሩ፡ ዑሱባትን ተለኣኣኽትን ዘይሙዃኖምከ እንታይ መረጋገጺ ኣሎና? ኩሉ ሓባሪ ዑሱብ`ዩ ዝብል ደረቕ ኣተሓሳስባ የብለይን። ኩሉ ሓባሪ ደላይ ጽቡቕን ኣራምን`ዩ ዝብል የዋህ`ውን ኣይኮንኩን። ደቂ ሰባት ምስ ክዉኑነት ምስዘይቃደዉ ግን  ንህይወቶም ክብሉ  ንህላወኦም ዝህብዎ ክብሪ ኣብ ኣቃውምኦም የንጸባረቕ`ዩ።

እቲ ጽቡቕ ግን፡ መብዛሕትኡ ሰብ ህላወኡ ትርጉም ከምዘለዎን ህይወቱ ክብርቲ ምዃናን’ዩ ዝኣምን። ትርጉም ዘለዎ ህላወ ግን ከብዲ ጸጊቡ ብሰላም ምድቃስን ምትሳእን ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ ከምኡ እንተዝኸውን ቡዙሓት ብምጽወታ  ዝናበሩ ዘለዉ ምዓገቡ ኔሮም። ትርጉም ዘለዎ ህላወ ንዘሎና ሰብኣዊ ዓቕሚ ወይ እውን ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትና ተጠቂምና፡ ባህግታትናን ራኢታትናን ብዘይ ገለ

ተጽዕኖ ናብ ዝጭበጥ ክዉንነት ክንቅይር ንገብሮ ጻዕሪ ወይ ፈተነ፡ ርእሰ ተኣማንነት ኣሕዲሩ እኽእል`የ፡ ኩቡር`የ፡ዝብል ጡሙሕ ኣእምሮ ምስ ፈጠረ፡ እነስተማቕሮ ረቂቕ መንፈሳዊ ዕግበት`ዩ። እዚ ዕግበት`ዚ ኸኣ ሎሚ እንዳጸዓርና ናብ ዝሓሸትን ዝበለጸትን ጽባሕ ንህይወትና ክንመርሕ ሓይሊ ይኾነና። ዝሓሸትን ዝበለጸትን ጽባሕ ከነማዕድወሉ ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ እንተደኣ በጺሕና ግን፡ ዝወነንና እንተወነንና ልዋም ኣይንረክብን። ሰብኣዊ ዓቕምናን ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትናን ብዝተረደኣና እምነት ንኸይንጥቀም ብኣሉታ ኽጸልወና ዝኽእል ግዳማዊ ሓይሊ ከጋጥመና ይኽእል’ዩ፡ እቲ ግዳማዊ ሓይሊ ክንዲ ዝሓየለ ይሓይል፡ ኣብ ገዛእ ርእስና ዘሎና እምነትን ነቲ ኻባና ዝሕተት ዋጋ ንምኽፋሉ እነርእዮ ቅሩብነትን  ትብዓትን ግን ኣብ ዓወት ንኽንበጽሕን ንኸይንበጽሕን ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ህያው ምስክር’ዩ። 

እየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ኽንደይ መከራን ስቓይን ንሰማይ ዝዓረገሉ ምኽንያት፡ ነቲ ንምነዮ ዘበለ ኹሉ ምስጸዓርናን ኩቡር ዋጋ ምስከፈልናን ጥራሕ ከም እንረኽቦ ግብራዊ ኣብነት ክኾነና ደልዩ እምበር ናብ ኣቡኡ(ኣባጅጎ) ተንበርኪኹ እንተዝልምንሲ ሓገዝ ኣይምሰኣነን፡ እንዳበሉ ሓደ ቐሺ ክሰብኩ ሰሚዐዮም። ትርጉም ዘለዎ ህይወት ብቓልስን ጻዕርን ጥራሕ ዝርከብ ካብ ኮነ ደኣ’ሞ፡ ከም ኣፍሪቃውን ብሓፈሻ ከም ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ፡ ኣገባብ ቃልስናን ጻዕርናን ንዝሓሸ ህላወ ከመይ’ሎ? እቲ ኣደዳ ስደትን ኵናትን ዝገብረና ዘሎኸ ኣለሊናዮ ዲና? መን’ዩኸ እቲ ዝሓልየልና?ብዘይካና ካልእ ልዕሌና ነዓና ዝሓልየልና እንተተረኽበ ማለተይ’የ።

ገዛኻ ኣንዲዱ ኣብ ገዝኡ ዘዕቁበካ ድዩ ዝሓልየልካ? ወይስ ብረሃጽካ ገዛኻ ስራሕ! ዝብል። ሞጎጎኻ ኣፍሪሱ እንጀራ ዝቶኾበልካ ለጋስ ድዩ? ንስድራኻ ብዘይ ንሕስያ ሓሪዱ ኣይትብከ እንዳበለ ንብዓትካ እንተደረዘ ለዋህ ድዩ? ብሓቂ ዘለናዮ እዋን ነዚ መልሱ ከም ትሑዝ ወሲድካ ከም ሕቶ ከተቕርቦ ዘይግባእ ሕቶታት ከም እትሓትት’ዩ ዝገብረካ። ኣብ`ዛ ንኹሉ ፍጡር ዘዐንግል ወሓዚ ማና እተፍልፍል መሬት ጠምዩ ዝሓድር ፍጥረት ፈጺሙ ክርከባ ኣይምተገበአን፡ ካብ ንመንበሪናን ንቀለብናን ሓሊፉ ንመጋየጺ ዝኾነና ጸጋ’ውን ዘይበቐቐትልና ክነሳ፡ ቦታ ከምዝተሳእነ ናይ ካልእ መሬት ዘቋምት ክህሉ ኣይምተገብእን። ስስዐ መሰረት ኩሉ ጸገም ኮይኑ ተበለጽቲ ስለ ዝወለደ ግን ዓለምና ተበጽቢጻ። ተበላጺ ወትሩ ሓላይኻ እንዳመሰለ ስለ ዝቐርበካ፡ ግርህ እንተልካ፡ ደምካ ሰትዩ፡ ኣንጉዕካ መጺዩ፡ ዘየድልዮ ነገር እንተ ተረፈካ፡ ንቡር ከይሃበ ናብ ዝብኢ ስጋብ ዝስንድወካ ሓላይ’ኻ እዩ ዝመስለካ። ”ውሕጅ እንዳኣስሓቐ ይወስድ” ከምዝተባህለ፡ ኣወሳስዳ ውሕጅ ከም ስልቲ ዝጥቀመሉ ገባቲ’ሎ!! እቶም ብዓይኒ መርፍእ ከይሓለፍካ ዝርከርብ ዘላቒ ራህዋ ከምዘየለ ዝፈልጡ ንቑሓትን ተባዓትን ግን፡ ንተበላጺ ምብዳህ ሓንትን ዝበለጸትን ምርጫ ምዃና ስለዝፈልጡ፡ ብሓያል ተጻብኦ ከይረዓዱ፣ ብነውራም ጸለመ ከይተሰከፉ ፣ ብደም ዝሰኽረ መልኣከ ሞት እንዳሃደኖም ፣ እንዳተጸመሙ ይጽመሙ። ጽባሕ ዝበለጸት ንኽትከውን ድማ ሎሚ ብትብዓት ይቃለሱ።

ህይወት ብኽልተ ተጻረርቲ ሓይልታት ማለት ሕማቕን ጽቡቕን ስለ ዝቖመት ግን፡ ክም’ቲ ጅግናን ተባዕን ዘሎ፡ ስሱዕን ጃጃውን  እውን’ሎ። ስለዚ’ዩ ድማ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ታሪኻዊ ምዕራፍ ዓለም ተወኪስና ብጽቡቕን ብሕማቕን ዝዝከሩ እዋናት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ንረክብ። ኣብ’ዚ ዘሎናዮ ዘመን እውን እንተኾነ ገሊኦም ንረብሓ ሃገርን ንስለ ዉጹዕ  ህዝብን ክብሉ ነቲ ንቡርን መሰረታውን ጠለባት ናይ ወዲ ሰብ ተሓሪሞም እንዳተቓለሱ፡ ብኣንጻሩ ድማ ካልኦት ስሱዕ ሸውሃቶም ንምርዋይ ብዋጋ ሃገርን ድኻ ህዝብን ክጣልዑ ንርእይ ዘሎና። እዚ ማለት ግን ኣብ ትሕቲ ጸሓይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘየለ እዚ`ውን ክሓልፍ`ዩ እንዳበልና ንዝኾነ ዘጋጠመና ዘበለ ከም ጽሕፍቶና ተቐቢልና ትም ንበል ማለተይ ከምዘይኮነ ትስሕትዋ ኣይብልን። ኣንጻር ዓመጽን ስሰዐን ግድን ክንቃለስ ኣሎና! እቲ ቐዳማይ ኩሉ ህዝብና ክሰማማዓሉ ዘለዎ፡ ቃልስና ክሓጽርን ኣድማዒ ክኸውንን ግን ነቲ ዓማጺ ምልላይ`ዩ።  ብንጹር ክግለጽ መታን ቀዳማይ ጸላኢ ኤርትራ ይኹን ጸገም ናይ እዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ሕጂ`ውን ኣሜሪካን እቶም ንናይ ኣሜሪካ ስሱዕ ስነሓሳብ ንምስፍሕፋሕ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝጽዕሩ ዘለዉ ተለኣኣኽቲ ኣሜሪካን እዮም። ኣብ`ዚ ነጥቢ ተረዳዲእናን ኣንጻር እዚ ስሱዕ ስነሓሳብ ብግብሪ እንተዘይተቓሊስናን ጸገምና ኣይክውዳእን`ዪ እንተበልኩ ሕማቕ ትምኒት ዘይኮነስ፡ እቲ ዝኸውን ጥራሕ`የ ዝእምት ዘለኹ።

ሙሴ ተኸስተ

Heroic EPLF fighters


Sponsored Ads
ሓወይ ምሳይን ኣባይን`ሎ! Reviewed by Admin on 4:01 PM Rating: 5

43 comments:

 1. I am sorry , we are all failed. The hope was that etitrean revolution gives some thing good not only to eritreans but even to Ethiopians Somalians , Sudanse and creat brother hood in this part of the world, look instady we have created a nation and propke eith great complex of inferiority. Eritreans hsve vrry very big complex of inferiority not only they are so ignorant of everything including thier history.
  The only prople proud of colonialism are only eritreans.
  Thry fought agsinst ethiopians , to be indipendent snd they were shooting that they are the best of the world, they succed to destroie the modt powerful militaery power in Africa ( ethiopian arms) and they thought everything is easy.
  Actually they start to underdtand that they are slaves of certsin Mafia acters of who offer money.
  God save eritreans and ethiopians from this savage and ignirant shiftas.

  ReplyDelete
 2. Spies, CIA, sell outs will be here and there forever. The biggest problem in our country is that the mafia group called PFDJ (People's Front For Destruction and Jailing) failed to establish a strong army that can safeguard our country and destroyed our unity. Kolel aynbel.

  ReplyDelete
 3. Antum Sebat kan koynina HIGDEF zezbelena kindegim kinebir? How bout the imprisonment of our citizens inside Eritrea without a due process of law? Should we blame America? Is America killing our economy? Who has put all private construction companies out of work? The CIA?

  In the last 23 years what the mafia group has been doing is blaming, accusing, misinforming and defamating America for its inability to rule the country and yet there are individuals still repeat such old songs. May god have mercy upon our beloved country and people.

  ReplyDelete
 4. Gtfo hassad lemani!
  Why you obscessed with term HGDEF anyway? It stops at mareb & you are on the othe other side of it. so i say to you EMNY gahaz !!!

  ReplyDelete
 5. "Yohanes, tiberh, wedy sawa"
  Why don you get a Life dude?
  Why you trolling here 24/7 with you garbage ?
  Here is nothing for you in eritrea or with eritreans, be gone already!
  Hassad lemaly agame!

  ReplyDelete
 6. Ayte/Ato Yonannes,
  Did you actually read what you typed? I hope you didn't :)
  It looks like what you would give homework to elementary English students to rewrite it so that it makes some sense.

  Didn't you learn Sewa'sew (grammar) when you were a kid?
  I feel bad for you yohannes, even homies can write better than you
  Do you really want to insult us?
  Just re-write it in Amharic.

  ReplyDelete
 7. Yirdaeka Agame LemaniAugust 22, 2014 at 11:36 PM

  Agame Tigray beggar troll,
  We do not have spare change for you today. Go away!

  ReplyDelete
 8. Yerdaeka Lemani TigrayAugust 22, 2014 at 11:38 PM

  Agame Tigray Beggar Troll,
  Go away! We do not have spare change for you beggar.
  Go to you weyane website.

  ReplyDelete
 9. We eritrean afrs seek to be independent from the failed village ,eritrea

  ReplyDelete
 10. Hassawi! You are not an Eritrean Afar, send your message to them. They will shot you immediately. They are very, very proud Eritrean citizens. If you don't know them shut your big mouth! qondaf woyane!
  I am 100% sure you don't know them. Have you any clue how they attacked and dismissed the coward Ethiopian afar terrorists with minutes from the Eritrea border? Don't undermine them,they can teach you well about Eritrea and people history accurately.
  No entry for terrorists in Eritrea.

  ReplyDelete
 11. Thanks Mr. Musie T. for the article.

  ReplyDelete
 12. Yhoannes kondaf agame komal . this is eritrean web not agames. we Eritrean know from the bigning amhara is not our Eritrean enemy but kondafat agamen weyanen ekum. hasadat.

  ReplyDelete
 13. wedi sawa kab tigray mekre aynetsebeyen ena. we know very well who is agenest our breve leader PR. ISAYAS AFEWORKI. AGAME AND WEYANE BEGGERS.

  ReplyDelete
 14. tiberh : we know you very well you try to like eritrean to talk your bla bla kondaf agame. why you hate BREV LEADER PR. ISAYAS AFEWORKI. B/C HE DISTEROY THE DREAM OF ABAY TIGRAY. dream only beggers.

  ReplyDelete
 15. ahemed : why do not go to iraq or afganistan to to your bla bla.

  ReplyDelete
 16. Eritrea for EritreansAugust 23, 2014 at 6:29 AM

  U can go to Somalia & see if they will give u land so u can be independent there. Over here is Eritrea land with 9 tribes, if u don't like it leave.

  ReplyDelete
 17. If a donkey could be able to hold a pen, it would have written much better and educative articles which we are accustomed to read in garbage websites like assenna/asmarino/awate etc.
  articles & opinions of doom and deception.

  In contrast, the introductory note of Daniel Tesfay followed by what Mussie Tekheste wrote is instructive, sign of writers who are enlightened with a capacity to enlighten others.

  Compliments and hope to read more from your great pen.

  ReplyDelete
 18. Good job admin for this great article and thanks.

  ReplyDelete
 19. FOR ERITREA!..WE WILL NEVER KNEEL DAWN.! AWET N'HAFASH.!

  ReplyDelete
 20. mussie: get a life,. Tim ilka ab zeytfelto neger atika afefef aytbel.

  ReplyDelete
 21. What failed village you dumb or what. You agames Are annoying as FUCK just cause your retarded country failed you coming on Eritrean website to talk bullshit go help your Ethiopian government to ask more aid money and don't disturb us here

  ReplyDelete
 22. ሓወይ ምሳይን ኣባይን`ሎ! Really???


  Eritrean border guards shoot dead 10 civilians as they attempted to cross in to Ethiopia

  Published by Daniel on August 23, 2014 at 3:41pm,
  Sudan Tribune
  August 22, 2014 (SHIRE, ETHIOPIA) – Eritrean border guards have allegedly shot dead 10 Eritreans citizens as they attempted to cross in to Ethiopia, a recent escapee told Sudan Tribune on Friday.
  The secretive regime in Asmara has led Eritrea to be dubbed the North Korea of Africa
  Samuel Gedion said he was among a group of 18 Eritreans who were trying to flee to Ethiopia two weeks ago.
  “Ten of them were killed, while three of us made it to Ethiopia. I am not sure on the fate of the remaining five,” he said.

  He said border guards had opened fired on the group without any prior warning.

  One of those reportedly killed was a young woman who had recently finished 18 months of military service.

  Eritrea has a long-standing shoot-to-kill policy against those who attempt to flee the repressive nation, dubbed the North Korea of Africa.

  Eritrean opposition groups in Addis Ababa told Sudan Tribune that hundreds of young Eritreans have been killed by border guards in the past two years alone.

  The regime in Asmara considers citizens who attempt to flee as traitors. Those who are caught are often subject to indefinite prison terms and serious human rights abuses.

  Many others are also punished by death, particularly if they are believed to have links to exiled Eritrean opposition groups.

  Many young people, however, are still prepared to take the risk, fleeing to neighbouring countries in protest against indefinite military service, serious human rights abuses and bad governance.

  Last week, the A report released last week by the International Crisis Group (ICG) entitled Eritrea: Ending the Exodus? calls on the Eritrean government to implement the long-delayed 1997 constitution

  The group underscored the need to address the country’s growing internal crisis which is behind the ongoing exodus, as well as calling for greater engagement with Eritrea – potentially ending a decade of isolation that has been both self-imposed and externally generated.

  It urged the leadership in Eritrea to work towards gradual demobilisation of the military and undertake a restructure of the country’s economy in order to create wider job opportunities.

  “The youth exodus from Eritrea is symptomatic of social malaise and growing disaffection with the Asmara regime,” said Cedric Barnes, the think tank’s director for the Horn of Africa.

  “The state’s demand for the sacrifice of individual ambition to the greater good of the Eritrean nation – resigning oneself to, in effect, indefinite national service – causes more and more Eritreans to leave the country, even if that means risking their lives,” adds Barnes.

  He called on Eritrea’s government to end the policy of indefinite national service and to work with international partners to build an economy that will create jobs for its citizens.

  The secretive Red Sea nation currently has up to ten thousand political prisoners languishing in the country’s secret detention facilities, including in underground prisons and shipping containers.

  (ST)

  ReplyDelete
 23. ሓወይ ምሳይን ኣባይን`ሎ! ????
  Boat Carrying Nearly 200 African Migrants To Europe Sinks Off Libyan Coast – Reuters
  August 23, 2014
  20
  La Stampa Italian Newspaper says: “On board a barge 200 immigrants. Among the victims, all Somali and Eritrean, also a child” TRIPOLI, Aug 23 (Reuters) – A wooden boat carrying up to 200 migrants has sunk just one kilometer (half a mile) off the Libyan coast, the coast guard said …

  ReplyDelete
 24. dam you white boy, why are you in the camp of the dictator?
  If you believe in the dictator, go live in Eritrea. For your own information because of electric shortage in the country you won't be able to express your opinion at madote.

  ReplyDelete
 25. You idiot dud. If you fucking believe the country is in the right direction, take you ass to Eritrea and live there.
  I am sick of agames like you trying to defend your agame boss, DIA. Do you know care about all the Eritreas who are in jail without due process? Have you spoken to any Eritrea who escape in the last month or so? If you do all your hear is awful stories.

  I believe people like you are agames because you know you have no place in free Eritrea. Eritrean will be for Eritreans.

  ReplyDelete
 26. Woyane is working very hard to smuggle our youth through small openings to tgray and Eritrea has all the right to stop this meaningless pilgrim to our killers land. As we all know the route is first to Ethiopia then after the traffikers squeeze every dollar of refugees they divide those who have relatives abroad (who could pay more money to traffikers) are allowed travel to Sudan and pay their colaborators in Sudan, until they pay they are kept under the mercy of the chain-group. Those who prefer the route to tgray are more or less half tgrayans otherwise they would have done it directly to Sudan. Why choose to suffer by the killers? Isnt it woyane who been attacking the villiages, killed innocent, deported our people from Ethiopia and demolished our martyrs graves and our villages near the border no long ago? How can we forget this fast and make our way to tgray if not insane or ofcourse half agame? Otherwise there must be a well planed trafficers who colaborate with our enemies to annihilate the population at our borders and slink in easily for occupation.
  Those gullible regionalists who believe are doing a good favor for the smuggled youth are making the worst mistake. Just today 170 refugees drawned at Libyan coast. I wonder why encourage this cruel and inhuman trip to your loved ones? Is it better choice ? Think twice !

  ReplyDelete
 27. is this skarico in bet gergish, asmara ? It looks like that. By the way, do you know there are about 250,000 eritrean refugee in the refugee camps of tigray? Does this mean they have now become the agames of the agame kkkkkkkkkkkkk. You are fun

  ReplyDelete
 28. Take off your hands of our insider matters !

  ReplyDelete
 29. Most of them are your brother calling themselves ERITREANS proudly !

  ReplyDelete
 30. Come closer to the Eritrean Afar's land of Pride, you will enjoy the welcoming wellknown Afar sword:)

  ReplyDelete
 31. Dear Abe, you're a housefly or a Weyane contingent in Madote, always present to denigrate & deride Eritreans, pretending to be an accurate historian & proud Ethiopian.
  Facts are: It has been 7 years since the west started pumping you with $ 4 billion a year and 30 years since they began to feed you yet nothing has changed in your Weyane Ethiopia. Why???
  After the 2nd world war, the devastated Germany obtained $ 4 billion through the Marshal Plan, with that aid they did not only rebuild their country but were able to become now the 4th economic power in the world.
  We cannot compare the Ethiopians with the Germans because the Germans are, proud hard working, honest and truthful, qualities which enable any country to grow; while the Weyane Ethiopians are, dishonorable/demoted, indolent, egocentric and above all, LIARS, vices which render them to be the the laughingstock of the world, people who squandered 7x$4billion=24 billions dollars for nothing.
  Solution:
  Your benefactors are countries which can manufacture and invent medicinal products, beg them to invent for Ethiopia's sake, a medicine, an anti-lying drug/tablet to cure you from your devastating chronic malady.

  Who knows it might work.

  ReplyDelete
 32. Amazing wisdom.
  People are born with all kind of deficiencies but yours is uncommon.
  you are blaming the dead while seating in a comfortable western sofa?. Instead of trying to figure out the cause, you choose to blame the victim.

  ReplyDelete
 33. Yes they are my brothers and sisters.

  ReplyDelete
 34. Grow up meriet !!!
  Use your Sekhel not your Tokhis.

  ReplyDelete
 35. do you have to jump answering every comment over here, eventhough it has nothing to do with you? yewetet znb !

  ReplyDelete
 36. So you know it well that your agame brothers are using Eritrean Identity to have a safeheaven running out from your ugly leaders?
  Eritrean identity is helping you agames but no Eritrean call himself Ethiopian abroad, can you tell me why ? Idiot !

  ReplyDelete
 37. ሓወይ ምሳይን ኣባይን`ሎ!

  ወዳጄ ኣሽካዕላል ወዳጄ ዘረባ
  ነዚ ክትፅሕፋ ዶ አብ መርበብ ትቀርባ
  ኮይኑ ናትካ ነገር ልጅ ሙሴ ተኸስተ
  ጽን ኢልካ ስምዓኒ ቁሩብስኪ ንዛተ
  ሓወይ ምሳይ ኣሎ ዝብል ርእሲ ሂብካ
  ፍጹም ዘይራኸብ መልእኽቲ ሃሳብካ
  ዓጀው ከተብለና ጊዜና ወሲድካ
  ኣዝዩ ገሪሙኒ ናብ ቅርዓት ምውጻእካ::

  ሓወይ ምሳይ ኣሎ ዝብል ምስራኣኹ
  ሓቂ መሲሉኒ ከንብብ መጻእኩ
  ኣየናይ ሓውዩ ምሳይ ኣሎ ዝብሎ
  ኢለ ተሃንጥየ ክሰምዕ ከምዘሎ
  ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ሓንቲ ከይገደፍኩ
  ጊዜይ ኣወፊየ ሰላሕ እንዳበልኩ
  ነቲ ነዊሕ ጽሑፍ ከንብቦ ጀመርኩ
  እንተኾነስ ግዳ
  ብዙሕ ከይተጓዕዝኩ ድንግርግር ኢሉኒ
  ትሕዝቶ ጽሑፍካ ምርዳእ ኣብዩኒ
  እንታይ ትብል ኣለኻ ሕቶታት ኮይኑኒ
  ክደግሞ ጀሚረ ምሒር ደንጽዩኒ::
  ዋላ ዋላ ዋላ
  ክሕዞ ኣይካኣልኩን መልእኽቲ ጽሑፍካ
  ሓንሳእ ሞሳድ ይብል ሓንሳአ ኣመሪካ
  ሓንሳእ 'ሓበሬታ' ሓንሳእ 'ረብሓ' ትብል
  መእሰሪ ዘይብሉ ስቅ ኢልካ ሸንኮለል
  ሓወይ ምሳይ ኣሎ ኢልካ ዝጀመርካ
  ፍጹም ዘይዛመድ ምስቲ መልእኽትካ

  ሓንሳአ ሓበሬታ ሓንሳእ ረብሓ ትብል
  መትሓዚ ዘይብሉ መጨበጢ ቁሩብ
  ኣነስ መሲሉኒ ምላሽ ነቲ ሕቶ
  መንእሰይ ጸኒቱ ሃገር እንዳተዘምተ
  ሓቂ ክትሽፍና ብሓሶት ጎልቢብካ
  ሓወይ ምሳይ ኣሎ ዝብል ርእሲ ሂብካ
  ፍጹም ዘይራኸብ ምስ መልእኽቲ ሃሳብካ
  እንታይ ንምባል እዩ ኔሩ ትውጥንካ
  እስኪ ንገረና ሃለውለው ገዲፍካ

  ጀጋኑ ኣቦታት ለባማት ኣቅሽሽቲ
  ድቃስ ዝሳኣኑ ቀትሪ ኮነ ለይቲ
  ሕቶ ኣቅሪቦም ነይሮም ሓውካ ኣበይሎ ዝብል
  መልሲ እንተለካ ቀልጢፍካ ጆባእ በል
  መልሲ እንተዘይብልካ ምውርዛይ ግደፍ
  ጥውይዋይ መንገዲ ጽውጽዋይ ህግደፍ::

  ReplyDelete
 38. Moon gives light, now electric?

  ReplyDelete
 39. The thing is donkey am in Eritrea, Asmera gezawtey gejeret neashtey. And now am at College of Business and Economics in Massawa. And u?, how is liven by foreign welfare like a fat lazy cat good for nothing. we are building a self-reliant nation an like u, talking about electric shortage and crap talk like a Whiner. U always kvetching this is to hot no its to cold blah blah..You're pathetic. Instead of kvetching all the time do ur part to build *OUR BELOVED ERITREA*. (Ay'axden - q'cha -zey'harese). Remember Every country have its ups and downs when it's surrounded by enemies.

  ReplyDelete
 40. LOL....HAHAHAHAHA...

  ReplyDelete
 41. WE WILL NEVER DROP THE SOAP unlike some countries. LOL if u know wat i mean..hahahahahaha..

  ReplyDelete
 42. 250,000? Your TigrayOnLine and Aiga claim that the number of the refugees is 100,000. No problem, they could even reach 2.000,000. The paramount question is: Have those people changed the color of their eyes?

  They did not become agame, they are agame, they just went back to their country of origin.

  ReplyDelete

All Rights Reserved by Madote © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.