Top Ad unit 728 × 90

Trending

random
.

ሞሳ ዝተነፍጎ ሰናይ-ግብሪ ኤርትራውያን


Former Ethiopian leader, Mengistu Haile Mariam - Credit: Alamyሞሳ ዝተነፍጎ ሰናይ-ግብሪ ኤርትራውያን
ብ መም በየነ ዓስቡ


ኣብ ግዜ ሽግርን ፈተነን ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ዝሕግዘካን ዝትሓባበረካን ናይ ሓቂ ብጻይካ ኢዩ። ዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ከም ዝብሃል እቲ ብዝተፈላለየ ዓይነት መገዲ ጽቡቅ ዝገበረልካ ትፈድዮ። ብኣንጻሩ ብጻይካ ኣብ ግዜ መከራን ጸበባን ከሎ ነቲ ጽቡቅ ዝገበረልካ ጠሊምካ ብሕማቅ ትፈድዮ ኴንካ ማለት ኣብ ክንዲ ዘኾለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ ኮይኑ፡ ፍንፉን ኣረማዊ ኣራዊት ትብሃል። ጽቡቅ ግበር፡ ንመን፡ ንማንም፡ እንዳተባህለ ኣብቲ ባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራ ረቛሒ መሰረት ኮይኑ ንዓመታት ሰናይን ጻድቅን ንውሉድ-ወለዶ ማሕበራዊ ተግባራት ክፍጽም ጸኒሑን ኣሎን።

ዝኾነ ኮይኑ እምበኣር እስከ ኣብ ከነስተብህለሉን ክንነቅሓሉን ዝግብኣና ገበናት መራሕቲ ኢትዮጳያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሕሉፍ ሓጺር ጽሟቅ ታሪኽ ንርአ። እዛ ቀደም ምድረ- ሓበሻ ትስመ ዝነበረት ሕጂ ኢትዮጵያ ኮይና ዘላ ሃገር ብዙሓት መስፍናውያን ነበርዋ። ስልጣን ንምድልዳልን ናይ ግዝኣት መሬት ምስፍሕፋሕን ምጕባትን ነናሕድሕዶም ይዋግኡን ይስዕሩን ይስዓሩን ነበሩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ’ውን ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ መስፍናውያን ውግእ ነይሩ ኢዩ።ባዕዳውያን- ገዛእቲ ኣብ ዶብ ከባቢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ማለት ጣልያን እንግሊዝ ፈረንሳ፡ መታን ንሓደ መስፍናዊ ምውጋእን ምስዓርን ቀሊልን ዝሓሸን ምዃኑ ኣቀዲሞም ስለዝፈልጡ፡ ንምነሊክ ባርዳዊ-ብረትን ገንዘብን ወፈይሉ’ሞ ንብዙሓት መስፍናውያን ገዛእቲ ወረሞን ካልኦትን ቀንጸለን ኣድከመን፡ ካብዚ ተበጊሱ መንግስቲ ምነሊክ ደልደለ። ብ1898 ጣልያን ንኤርትራ ወረራ ወግዓዊት ግዝእቲ መንግስቲ ጣልያን ኮነት። ኤርትራውያን መግዛእቲ መንግስቲ ጣልያን ጸሊኦምን መሪርዎምን ሸፈቱን ተሰዱን እሞ ብባህልን ብምስልን ኢትዮጵያውያን እቀርቡና ብማለት ክዋግኡን ክሕግዙን ብዓቢኡ ክዕቆቡን ተሰዱ። ምነሊክ ሓይልን ስምን ረኸበ፡ ምስ ንጉስ ጣልያን ኤምበርቶ ብምትሕብባር ዝተፈላለየ ወትሃደራውን ገንዘባውን ሓገዝ ብምርካብ ብንግስነት ኢትዮጵያ ዝፍለጥ ስልጣን ጨበጠ። ኣምሳያ ናይቲ ዝተዋህቦ ወግዓውነት ድማ ምነሊክ ንደግያት ኣበራ በዓል ጸዓዘጋን ደግያት ማሕራይን ካልኦትን ንጣልያን ኣረከቦም’። ምነሊክ ምስቲ ክፉእ ግብሩ ብሕማም ምኽንያት ሞተ። ድሕሪ ሞት ምነሊክ ወዲ ራስ መኮነን ተፈሪ ማለት ሃይለስላሰ ብንግስነት
ስልጣን ናይ ምሉእ ኢትዮጵያ መራሒ ኮነ።

መንግስቲ ጣልያን ኩነታት ኣጽኒዑ ኣብ 1935 ንኢትዮጵያ ወረራ። ብዙሓት ኤርትራውያን ወትሃደራት መንግስቲ ጣልያን ምዃን ገዲፎም ኣብ ጎኒ ኢትዮፕያውያን ኮይኖም ተሰለፉን ተዋግኡን፡ እንተኾነ ብዓወት ኢጣላውያን ተዛዘመ። ኢትዮጵያ ወግዓዊት ግዝእቲ ጣልያን ኮነት ሃይለስላሰ ከኣ ከም ዕቍበኛ ኮይኑ ንኤውረጳ ተሰደ።

ኪዳን ሓድነት ምዕራባውያን ማለት እንግሊዝ፡ ፈረንሳን ኣመሪካን ብሓባር ኣብ 1939 ምስ መንግስቲ ጣልያን ውግእ ገበራ እሞ ካብ ልብያ፡ ኤርትራ፡ ሶማልያ፡ ኢትዮጵያ፡ ስዒረን ኣውጽአኦ። ስልታዊ ውግእ ኢዩ ነይሩ ማለት ናይ ፖለቲካውን ጂኦግረፊካውን ስትራተጂ መን ጨበጠ። ሃይለስላሰ ብሓገዝ እንግሊዛውያን ካብ ናይ ስደት ዕቍባ ኣዲስ-ኣበባ ተመልሰ እሞ እንደገና ናይ ንግስነት ስልጣን ተዋህቦ። 

ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር መንግስቲ እንግሊዝ ካብ 1941 ንዓሰርተ ዓመት ጸንሐት። እንግሊስ ሃብቲ ህዝቢ ኤርትራ ገፊፉ ወሰዶ ንኤርትራ ክመቃቅላ’ውን ሃቀነ ግን ኣይኮነሉን።2 ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ፍታው ህዝቢ ዘይኮነ ኤርትራ ብፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ተቆርነት። ሃይለስላሰ ንፈለማ ግዜ ኤርትራ በጽሐ። ብባህሊ ኮነ ብመልክዕ ሓደ ህዝቢ ኢና ፍልልይ የብልናን ብምባል ናይ ተስፋ መደረ ኣስምዐ። ገሊኦም እሺ ብምባል ተቀበልዎን ሰገድሉን። እቲ ብስለት ዝነበሮ ህዝቢ ግን ናይ ፖለቲካ ምድንጋር ምዃኑ መግለጺ ኣቅረበ። ህዝቢ ኤርትራ ብሱልን ናይ ፖለቲካ ንቅሓት ስለ ዝነበሮ ካብ ዝፈርሖ ኣይወጸን።

ሃይለስላሰ በብቅሩብ ወትሃደራዊ ንዋትን ድልዱል ሰራዊትን ብሓገዝ ባዕዳውያን ደለበ፡ ጎብለል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮነ። ሓይሉ ስለዝኣመነ ካብዚ ተበጊሹ ውዕል ፈደረሽን ጠሓሶ። መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ኣልጊሱ ምምሕዳር ለወጦ። ባንደራ ኣውረዳ፡ ቋንቋ ትግርኛ ዝነበረ መምሃሪ፡ ኣምሓርኛ ክኸውን ተወሰነ፡ ህዝባዊ ባይቶ ኤርትራ ኣፍረሶ፡ ኤርትራ ካብ ሃገር ናብ ጠቅላይ ግዛት ኮነት። ጸኒሑ ከኣ “ ንሕና መሬት ጥራይ እምበር ህዝቢ ጠሪሹ ኣየድልየናን’ዩ”  ብምባል ንህዝቢ ኤርትራ ጠለሞን ኣዘኽተሞን። ብዘይ ምቝራጽ ሰለማዊ ሰልፊን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ተኻይዱ ግን ሰማዒ ጠሪሹ ኣይረኸበን። መሰል ወዲ-ሰብ ሓለውቲ ኢና ዝብላ ሓያላት መንግስታት፡ መንግስቲ እንዳፈረሰ ኣዒንተን ሸፈና። ጥልመት ሃይለስላሰ ደረት ኣይነበሮን፡ ብዝተፈላለየ ዓይነት መገዲ ምኽንያት ብምግባር ብዙሓት ንጹሃት ኤርትራውያን ብዘይ ፍርዲ ኣሰረን ቀተለን፡ ዓድታት ኣቃጸለ፡ንብረትን ጥሪትን ኣዕነወን ኣጽነተን። ከምቲ ሓደ ዓሳውርታ (ሻሆ) ማሕበር ኣንድነት፡ ኢትዮጵያ ወይ ሞት ዝብልዎ ዝነበሩ ጭርሖ ጠቂሱ “ኢትዮጵያን ሞትን ብሓባር መጺአን ይብል”። ብርግጽ ሓቂ’ዩ ክልቲአን ብሓንሳብ መጺአን።

ምስ እዚ ኩሉ ግፍዕታት ብኣንጻሩ ሎረንሶ ታእዛዝን ብላታ እንጌታ ተወልደመድህን ሚኒስተራት ኮይኖም ኣካይዶም፡ ጀነራል ዓንዶም’ውን ኣብ ሰሜን ኮረያን ሶማልያን ተዋጊኡን ኣዋጊኡን፡ካልኦት’ውን ብዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ኣበርኪቶም። ዘገርም ኢዩ ዛንትኡ፡ ዘሕፍር ግን ገባር-ጽቡቅ ህዝቢ ኤርትራ ብሕማቅ ተፈድዩ፡ ሞሳኡ ተነፊጉ። ብወትሃደራዊ ስልጣን ደርጊ ዕልዋ ተገይሩ ሃይለስላሰ ካብ ስልጣኑ ምስ ወረደ ቅሩብ እዋን ካይጸንሐ ሞይቱ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት መንግስቱ ተቀብረ።

ካብ ኩሉ ሰራዊት ዝተዋጽኡ ደርግ ዝብሃል ኣቆሙ እሞ መንግስቱ ኣባል ኮነ። መንግስቱ በብቅሩብ ኣብ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ደረጃ ደየበ’ሞ ነቶም ብጾቱ ኣባላት ደርግ ቀንጺሉን ነጺሉን ዋና መራሕ ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ኮነን ስልጣን በሓቶ። ንህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ መኻን ዝኾን ተስፋታትን ክትግበር ዘይካኣልን ኣቅረበ ሰማዒ ግን ኣይረኸበን። መንግስቱ ምስ ገስጋሲ ደንበ ማለት ሕብረት ሶቬት ኣሻርዩ፡ ብብልዮናት ዝግመት ብረት ገዝአ፡ ብተወሳኺ’ውን ዓመታዊ ብረታዊ ወፈያ ብብዝሒ ተዋህበን ረኸበን። ኣብዮታዊ መራሒ ፍናን ተሰምዖ፡ ካብዚ ተበጊሹ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ከጥፍኦ ኢየ በለ። “ዓሳ ምጽናት ማይ ምንጻፍ” ብምባል ትዕቢታዊ ፈኸራ ኣስምዐ። ቀይሕ ቀለም ጠራሙዝ መሊኡ፡ ተምሳል- ደም፡ ኣብ ጎደናታት ሰባበረን ሓምሸሸን። ካብዚ ኣረማውን ናይ ኣራዊት ተግባር ዕላማ ነቂሉ ብዙሓት ገጠራት ኣብ ሓሙኽሽቲ ለወጠን፡ ብዙሓት መንእሰያት ተቐትሉን ተሰዱን፡ ቍጽሪ ዘይብሉ ጥሪትን ንብረትን ባኸነ። ህዝቢ ኤርትራ ብመሪሕነት ውሕሉል ስልቲ ህዝባዊ-ግንባር ስኑ ነኺሱ፡ ነቲ መሪር ኵናት መኪቱሉ። ኣብ መጠረሽታ፡ እቲ ሃላሊ መንግስቱ ምስ ደገፍቱ፡ ሕፍረት ናይ ሕፍረት ተሸኪሙ ብወግዒ ተሳዕረ፡ ዝኸፍአ ነገር ከኣ ነቶም ን500 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዝነበሩ ፈላሻ ዝብሃሉ ዓሌት፡ ንመንግስቲ እስራኤል ብገንዘብ ለዊጡ፡ ሽያጦም ገንዘብ ሓቍፉ ሃደመን ተሰደን። ዘገርም እንተኣልዩ ስርሒት ኣናብስ ናቅፋ፡ ንመንግስቱ ፈሽፈሽ ኣቢልዎ ከብቅዕ ዓቢ ትምህርቲ ከም ዝቀስም ገቢርዎ ኢዩ። ኩሉ ግዜ ብዱዕ ወዳቂ ኢዩ።

ወራዙት ወያኔ ከኣ ብጽቡቅ ኣቃራርባ ንሕና ግፉዓት ጭቁናት ግፉፋት መሰል ኢና ኢሎም ንሰውራ ኤርትራ ቀረብዎ።

ህዝቢ ኤርትራ ለዋህ ስለዝኾነ ኣመኖምን ተቀበሎምን፡ ነቶም ተቃለስቲ ከኣ ዓሊሙ ኣዕጠቆም። ኣብ መጠረሽታ ኩሉ ወራራት ደርጊ ብሕማቅ ፈሺሉን ተሳዒሩን ኣናብስ ናቅፋ፡ ንወያኔ ሓንጊሮም ኣዲስ ኣበባ ኣእተውዎ እሞ ኣብ ናይ ኮረሻ ስልጣን መራብሕቲ ምሉእ ኢትዮጵያ ክኾኑ ኮፍ ኣበሎም። ተቋወምቲ ውዱባት ወያኔ ዝነበሩ ብሓባር ሃገሮም ከማሓድሩ ተገብረ።

ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት እወ ወይ ኣፋል ዝብል ድምጺ ናይ ረፈረንዱም ምርጫ ኣብ ትሕቲ ትዕዝብቲ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብጽቡቅ ተኻይዱ ናጽነት ኤርትራ ተኣወጀ። መዓልቲ ናጽነት ከኽብር ንኢትዮጵያ ወኪሉ መለስ
ኣስመራ መጸ። ኣብ መደርኡ “ድሕሪ ሕጂ ቑስሊ ምሕካኽ የልቦን” በለ። ህዝቢ ኤርትራ ኣመስገኖ ተስፋ ከኣ ገበረ። መሪር ቃልስናን ነዊሕ ትጽቢትናን ተማሊኡልና ሓቂ እንተኮይኑ ትንሳኤ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጂ ኢዩ በለ። መንግስትን ህዝብን ናይ መለስ መደረ ናይ ምድንጋር ቃል ከይከውን ጠርጠሩ ኣብ ትዕዝብትን ግምትን ወገኖ። ሻዕብያ ብቅኑዕ መንገዲ ብዘይ ተንኮል ጻድቅ ዝኾነ ናይ ስራሕ መደብ ሕንጻጻት ኣውጽአ እሞ እቲ ዕላማ ንክልቲኤን ሃገራት ዝጠቅም ማለት፡ ብቁጠባ፡ ብፖለቲካ፡ ብማሕበራዊ፡ ከም ጎረባብቲ ብሓባር ዝምዕብላሉን ዝዓብያሉን ኣድሃበን ኣትኮረን።

ወያኔ ካብቲ ሕቡእ ማህደሩ ፍንፉን መስፍናዊ ጠባያት ሰይጠናዊ ምልኪ ከርኢ መደበ። ዶብ ሰጊሩ ዘይመሬቱ ክግብትን ከስፋሕፍሕን ጀመረ። ተስፋ ዝትገብረሉ ምዕባሌታት ነዊሕ ከይሰጎመ ተቆጽየ። ብዶብ ምኽንያት ብምግባር ኮነ ኢልካ ማሕለኻታት ምምሃዝ ዕረፍቲ ተሳእኖ፡ ዕርቅን ሰላምን ክኸውን ተፈቲኑ ዕንቅፋት እንዳተፈጥረ ኣብ ሸቶኡ ከይበጽሐ መኸነ። ኩነታት ኣብ ዝኸፍአ ተለወጠ። መለስ ካብ ካልኦት ዝበልዎ ቀዲሑ ሕብሪ ኣዒንቶም ባህ ኣይበለናን ኢሉ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ “ሃይለስላሰን መንግስቱን ዘይፈጸምዎ” እከይ ተግባር ብኣሽሓት ዝቍጸሩ፡ መበቆሎም ኤርትራውያን ኣባረረን ሰጎገን እሞ ኩሉ ንብረቶምን ገንዘቦምን ራሰየን ዘመተን። ሰብኣዊ መሰል ንሕሉን ንጣበቅን ኢና ዝብላ ሓያላት መንግስታትን ውድባት ሃገራት ዓለም ንዓገብ ወይ ናይ ድንጋጸ ቃል ኣየስምዓን። ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓቂ ጓሂ ተሰምዖ።

ጥልመት መለስ በዚ ኣየብቅዐን ኣይተወሰነን። ወትሃደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ ደማውን ኣዕናውን ውግእ ኣወጀ። ትርጉም ዘይብሉ ንክልቲአን ሃገራት ጎዳእን ሃሳይን ውግእ ተኻይዱ። እንተኾነ ብደቂ ኣናብስ ናቅፋ ዋርሳይ-ይክኣሎ ኩሉ ወራራት ወያኔን ደገፍቱን ዕላምኡ ከይወቅዐ ተሳዕረ። ወያነ ምስ ሓገዝቶም ከም ብጸቶም ደርግ ክፊኦም፡ ሓፊሮም። ኤርትራ ክይትወረኒ ብዓቃብ ሰላም ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓለዋ ይገበረለይ ብምባል፡ መለስ ጥርዓን ኣቅረበ እሞ ተገብረሉ። ውዕል ሰላም ናይ ኣልጀርስ ብክታሙ ዘጽደቆ ደገፍቱ ኣሚኑ ኣፍረሶ። ኩነታት ክልተ ሃገራት ኣይውግእ ኣይሰላም ኮይኑ ኣንጠልጢሉ ተሪፉ። ዘገርም’ዩ፡ እዚ ድዩ ሞሳ ኤርትራውያን?

መለስ ካብ ፖለቲካዊ ምድንጋራት ኣልጊሱን ዓሪፉን፡ ተካእቱ ንሓቂ ክነቅሑ ትጽቢት ተገይሩ ግን ካብቲ ዓንከል ናይ ፖለቲካዊ ምህዞ ኣይወጹን፡ ጌና ኣብኡ ተጸሚዶም ከምቶም ዝሓለፉ4 ብጸቶም ይርከቡ። ቅዱስ መንፈስን ንጹር ኣእምራዊ ንቅሓትን ካብ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተራእዩን ተስሚዑን ጠሪሹ ኣይፈልጥን።

እዛ ናይ ክርስትያን ደሴት ትብሃል ምድረ-ሓበሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ግፍዓዊ ወረራትን ንዓመታት ከተዘውትር ጸኒሓ ግን ፈጺማ ተዓዊታ ኣይትፈልጥን። ፍሉይ ብናተይ ረቋሒ ርእይቶ > ኢትዮጵያ ታበጽህ ኢዳዊሃ ሃበ ፈረንጂ < ኢዩ ኮይኑ ዘሎ ምኽንያቱ ዕጥቅን ስንቅን ቀታሊ ብረትን ይወሃቡ እሞ ውረሩ ዝብል ትእዛዝ ምስ ረኸቡ ‘አረ-ገዳይ’ እንዳበሉ ንብጸቶም ጎረባብቲ ሃገራት ይወሩ፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ገበን ይፍጽሙ ንብረትን ጥሪትን ውን ይዘምቱን የዕንዉን።

እዚ እዩ ተግባር ናይ ክርስትያን ደሴት ሃገር!

እምበኣር ሞሳ ህዝቢ ኤርትራ እታ ብደም ስውኣትና ዝመጸት ልእላዊት ሃገር ጥራይ ኢያ፡ ናይ ናጽነት ባንደራና ምስ ናይ ሃገራት ዓለም ማእኪላ ተምበልብል ኣላ። ሓበንና ስውኣትና።

ክፉእ ወይ ፍንፉን ዛንታ እንተኣልዩ ናይ እዞም ኤርትራውያን ኢና በሃልቲ ናይ ከዳሚ ከደምቲ፡ ንጸላኢ ኣገልገልቲ፡ ዘይተጻሕፈ ዘንብቡ፡ ዘይተባህለ ዘዘንትዉ፡ ኣብ ህዝቢ ዘይምርድዳእ ክፈጥሩ ንከንቱ ህርድግ ዝብሉ ዘለዉ’ዩ። መልሱ ግን እምቢ ኣይንፈላለን ጥሙራት ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ኢና። ድሓን እምበኣር ካብቲ ናይ ትኳቦ ባጀት ተሰሊዑልኩም ኣሎ ስለዚ ከዳዕ ንነፍሱ ኢዩ ዝጎድእ ሞሳ’ውን የብሉን። ክርድኣኩም ዘለዎ መጻኢ ናይ ራህዋን ትንሳአን ህዝቢ ኤርትራ ርሑቅ ኣይኮነን፡ ኣብ ቀረባ ኢዩ። ጽሓይና ከምብሓድሽ ትበርቅ ኣላ።

እወ ሓቂ ኢዩ ብውግእ ተሃሲና ብቁጠባ’ውን ብሰንኪ ኣገዳ ተዳኺምና ብልእላውነት ሃገር ዝመጸ ግን ገና ምስ ምሉእ ሓይልና ኣሎና; ወይልኡ ዝትንክፈና።

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና
ዓወት ንሓፋሽ
መም. በየነ ዓስቡ

Sponsored Ads
ሞሳ ዝተነፍጎ ሰናይ-ግብሪ ኤርትራውያን Reviewed by Admin on 12:32 AM Rating: 5

40 comments:

 1. "The Color of Their Eyes"September 15, 2014 at 1:10 AM

  The man was a butcher. He slaughtered so many innocent Eritreans. But he was no different that his predecessor haile Selassie who also wiped out entire villages in Eritrea. And then we have weyane which was worse than both mengistu and haile Selassie. -
  Weyane illegally confiscated the properties of eritreans living in Ethiopia before makng them walk across landmines into ertirea. But first it separated them from their wives and children in order to inflict maximum psychological pain. All because it didn't like the "color of their eyes." It destroyed martyrs cemeteries in the towns it occupied. It is still holding sovereign Eritrean territory illegally in defiance of the Hague ruling.

  ReplyDelete
 2. yes Mengstu is wrong to sale its own people to Israel even if he deny it. But what about Shabiya, according UN report Shabiya generals working with Rashada to smuggle yang Eritreans to Israel through desert so which one is bad?

  you say "ከዳዕ ንነፍሱ ኢዩ ዝጎድእ ሞሳ’ውን የብሉን" you are right but who is ከዳዕ? shaebiya or weyanie? according the bilateral committee say Eritrea is start the war. Any way the writer did not understood the use history.

  ReplyDelete
 3. zey kurumtikas hutsa tetihakelu belu. what about Ethiopians suffer in
  Eritrea? how many Ethiopian are killed in Asmara when the Ethiopia force
  control Barentu? Eritrean may be suffer but Ethiopian are killed in
  Eritrea like what ISIS do in Iraq.

  ReplyDelete
 4. For those who want to hear, the history is there above. We have seen the Eritreans riding the tank to AA. They were very disciplined touched no one. The leadership were handed to you very peacefully and with respect. Be courageous enough and start to defend line by line!

  Y are a lire like yr ansesters.

  ReplyDelete
 5. I am really surprise The Eritrean riding the tank to Addis Ababa, they can not return their own land Badme.

  ReplyDelete
 6. I am surprised Agames are not starve to death, oh yea u live on handout of America. If Agames master abandon u beggars, Eritrea will walk into Addis because u cannot survive independently. Shaebya never work with Rashada to smuggle ppl, that is 1 of a million lies Agames say. Agames say Eritrea shoots to kill anyone leaving & turns around to say we help get people out?? Which lie do u choose? We do not need to fight for Badme, we are already awarded our Badme. We care for our people why go to war, for something we own, Agames will be forced to leave sooner or later.

  ReplyDelete
 7. you say "We care for our people why go to war" really ahahhahhahahhahah you are funny. how many young Eritrean die first when they cross to land of Agame second in the desert and sea to beg in Europe?

  ReplyDelete
 8. Alemna nefter..àlem hassawi iyu..Nehna tsuruyat ina..Awet Ne Haffash

  ReplyDelete
 9. Wedi Agame : well , you don't have any clue to talk about anything , you are filled with inferiority complex , go back and check your agame history and you will laugh at your self for what you have said so far. So you are not even worth of my lecture , so I won't waste any energy on you .

  ReplyDelete
 10. Look at that ugly monster!.

  ReplyDelete
 11. I don't get it ,these Askari re adicted to ethiopia ..mangestu killed a lot of Ethiopians but he also save our Ogaden land from sidbare so people love him and there are people who hates him.now we don't care worry about your disert land shit ...so dirt Askari why don't u try to take badme ..u know ur skinny Askari will be whip in one day kkkkkkk TPLF 4ever!!

  ReplyDelete
 12. At least his free man but ur parents used to be slave ,they are still slave ...kk Askari worthless !!

  ReplyDelete
 13. Now I know that y r not wede Agame but y r just here for provoking. Provoking have two sides.
  One to find out the truth or else to irritate. It is good to be serious and talk sincerely. If ideas are contributed honestly (no idea is wrong unless it is not genuine) it helps to learn from each other and to correct oneself from wrong attitudes.

  ReplyDelete
 14. You should be ignorant of history. We Agame is the master of you so how we are inferiority complex by our servant? can you mention one King in your history? the only king you have through out your history is Esaya( same say even Esayas is not Eritrean) But we have dauntless of kings like Ezana, Kaleb ......etc

  ReplyDelete
 15. Ala Adgi, u can hide from people but u can't hide from God!.

  ReplyDelete
 16. Ok if you are serious about exchange of ideas, let me ask you, are you believe the above article is true?

  ReplyDelete
 17. Not to be rude guys, but isn't their more important things to talk about in Eritrea? Things like development, How to put in place a Constitution, world wide events, and the like. I go to other African country sites, and they do not constantly talk about other countries like eritrean people talk about Ethiopians. Why are you guys still talking about mengistu haile maraim and Haile Selassie and not the Italians who invaded and captured Eritrea?

  ReplyDelete
 18. Mr. beyene. are you joking ? derg died almost 25 years ago. we have bow another derg that gpes by the name of higdef. why dont you write about the atrocities of the brutal monster named higdef and its leader isayas?

  ReplyDelete
 19. Ayee ... Ato AgaZen,
  Thanks to EPLF today you are able to shit through your mouth and ass. Actually, who would expect anything other than shit from an agame. That's all you have and that's who you are ... Just a big shit .... Gejif HarEee.

  ReplyDelete
 20. Wedi Agame,
  Whenever you post something, all I can hear and read is "Beles! beles! beles! beles! beles! Meles!..." Kikikikiki ....

  ReplyDelete
 21. ኣታ ወዲ ኣጋመ ሲርየስ ደይትኽውን, ቕ-ሩብ ኣባ ህፈር, ኣገባብ ኣይትማሃሩን ዲኩም..ሰብ ከማን አንታይ ይብለኒ ኣይትብልን, ካድረ ኮማኡ ኣይብልን ኢዩ, ናትካስ ናይ አንዳ ስዋ ዘርባ ጌርካዮ..

  ReplyDelete
 22. Mmm u must be poor diaspora ..keep sucking shabia dick, if it's wasn't for Tplf dareg will be still there ,u r land still will be battle ground ..so u shabieya are good at in two things 1 u are good at dnying the reality ,2 good at liying and create fake propaganda ..so stupid don't talk shit about ethiopia ..

  ReplyDelete
 23. Good qoute but tell that to your master DIA ...who killing cristians ...and mofucker dirty ..u making fun of about general Mengstu ..stupid he did great job then ur DIA ...he helped Mugabe ,and other african leders to become free from white lolaye but ur DIA sucks arab dick just like your grand parents who loves Italian dick..Askari negrooooo

  ReplyDelete
 24. AgaZen,
  Can you please name one single war Ethiopia has won WITHOUT the DIRECT involvement and help of another country? Just name one war/battle in the history of Ethiopia.

  ReplyDelete
 25. can u please name one battle where subhuman hamasinya won a war with out ur master arabs help?

  ReplyDelete
 26. can u please name a battle where hamasien faggots won with out the help of their masters in tigray?

  ReplyDelete
 27. Not even a single Ethi was kill. You should do you homework before you even open your mouth.

  ReplyDelete
 28. Agazi is Woyanne moron.

  ReplyDelete
 29. Isn't mengistu him self was the big prostitute of the Russian in east Africa. isn't now ur government the big whore of the west. but here u are praising a monster who didn't achieve anything but only destruction. even today u Amhara people are an immigrant in ur own country liven in a camp. Properties and businesses owned by Amharas or ethiopians have been looted by TPLF cadres. u talk shit while woy'ane killing ur Amhara people, selling ur land and making ur people starve to death. in camps and imprisoned in underground dungeons like ‘void number six’ (Bado Sidi St) in their own country. u little shit instead of yapping how u were why don't u talk how u are in the present-day. and u say mengistu is telling mugabe how to run his country while he can't even run his own. but like i said, ala adgi just keep talking crap while ur people starve to death and Tigray annexed Amhara lands and ur 600,000 square kilometers of fertile Amhara land handed to Sudan, while u were daydreaming about *Eritrea*. u can't be Agame praising mengistu, b/c that doesn't even make any sense. so u must be Amharai. if this doesn't spark that brain of yours and u must be Agame masquerading as Amharai.

  ReplyDelete
 30. I'm sorry wedi agame, to deny about what you're saying, anhna Eritrawian we don't believe on kings or monarch system..isu nay kedem iyu, iti zekefehe agezazea..we're of the slogan "Awet Ne Haffash", the slogan tells all..not awet ne negus or so..Nab feudalism kem ethiopia ket melsena nedehrit..

  ReplyDelete
 31. I lost two of my cousins in Asmara. You want names? ድምፁ፣ሰለሙን
  Tigraians were being buried alive in cities like Keren, Assab, Massawa, e.t.c. May be you are the one who needs to do your homework.

  ReplyDelete
 32. loool you hatel's are funny, so i'm going to play on, one war of: Sudan

  ReplyDelete
 33. lool hatel sure funny, but i really like games so game on one war, YEMAN, your turn ..... waiting

  ReplyDelete
 34. When we compare what has happened to Eritreans with Tigryans rather Ethiopians the most affected are us. We are talking here the formal way. Individuals Eritreans might have damaged or did like y said above. What I can witness here is our gov't have sent Ethiopians (those who want to go back) officially in a proper way. What did yr gov't did? What you should agree here is there was 'telemet' on yr side. Is that not true? If you really agree on this point we should come to mutual understanding. But history repeats itself! How many times has happened these to Eritreans? Since King Yohannes II.


  I beg my fellow Eritreans to come to one table and narrow our differences. We used to be a good example. Let us amend that. Let us forget our neighbors and concentrate on our burning issues.

  ReplyDelete
 35. What the hell are you saying? How can you see the difference between a nationalist and the Issayas the killer of his people. We are going ti dig out every eritrean murdered by this shameful and ugly false president, how he killed our intellectual fathers an d brothers. Wait only a short period of time. He is counting his numbers,

  ReplyDelete
 36. Nice try Logo Anseba, you can't smear the PFDJ and its tremendous contributions to the Eritrean cause as just another "regime" controlled by one man. Eritrea is PFDJ and PFDJ is Eritrea!
  By the way, any real Eritrean would capitalize the name Logo Anseba without a second thought ;-) Just sayin' Agame

  ReplyDelete
 37. Good job memhir Beyene Asbu btami meharit tshfti kab tshufka kezteazebkuwo amuq nay tarik fltet aleka emo kemaka memeharan silezedluna ketslo

  ReplyDelete

All Rights Reserved by Madote © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.