Top Ad unit 728 × 90

Trending

random
.

ሓጺር ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሓመድ (ካካይ)

Major General Ahmed Omer "Kakay"  1948-2015, R.I.P


By Eritrean Media

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ገዲም ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር ካካይ ብዝሓደሮ ሕማም ብቐዳም 14 ለካቲት 2015 ወጋሕታ ከምእተሰውአ ብዜና ተገሊጹ’ዩ። ስነ-ስርዓት ቀብሪ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ካካይ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ’ውን ቤተሰቡ፡ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ብረቡዕ 18 ለካቲት ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ ዝተነበበ ሓጺር ታሪኽ ህይወት ስዉእ እንሆ፦ ክቡራንን ክቡራትን! ከም ኩሉ ፍጡር፡ ሓርበኛ እውን ታሪኹ’ዩ ዝነብር እምበር ዘልኣለማዊ ኣይኮነን። እንሆ ድማ ሎሚ፡. . .ሓደ ካብቶም፡ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዘፍረዮም፡ ምሉእ ዕምሮም ንህዝባዊ ዕላማ ወፍዮም ብልዑል ሓቦን ጽንዓትን ዝተቓለሱ ሓርበኛታት፡ ብመስዋእቲ ተፈልዩናስ ብሓበንን ክብሪን ንፋነዎ ኣሎና። ካብ ተራ ተዋጋኣይ ክሳብ ሓላፊ ክፍሊ፡ ኣመሓዳሪን ኣዛዚ ሰራዊትን ኮይኑ ንሃገሩን ህዝቡን ብተወፋይነት ዘገልገለ፡ ሓርበኛ ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሓመድ (ካካይ)። ኣብ 1948 ዓ.ም.፡ ካብ ወለዱ ኣቶ ዑመር መሓመድን ወይዘሮ ሳዕድያ ኣሕመድን ኣብ “ኣፍታ” ንኡስ ዞባ “ዙላ” ዝተወልደ ተጋዳላይ ኣሕመድ ዑመር መሓመድ (ካካይ)፡ ካብ 67 ዕድመኡ፡ 47 ዓመታት ኣብ ቃልሲ ንናጽነትን ህንጸት ሃገርን እዩ ኣሕሊፍዎ። ሓደ ካብቶም ሓያል ፍቕሪ ህዝቢን ሃገርን፡ ትስፉው መንፈስ፡ ጽንዓት፡ ተበጃውነት፡ ትብዓት፡ ምቕሉልነት ዝመለለይኡ ክብርታት ዝውንኑ ጀጋኑ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ድማ እዩ። ስውእ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ካካይ፡ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ትውልዲ ዓዱ “ኣፍታ” ምስ ስድራቤቱ፡ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት እናተሓጋገዘ’ዩ ኣሕሊፍዎ። ገና ብቑልዕነቱ ትጉህን ህርኩትን ሰብ ድማ እዩ ነይሩ። ብጻይ ኣሕመድ፡ ኣብ እዋን ብጽሕናኡ፡ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዝነበረ ግፍዒታት፡ ብፍላይ ድማ፡ ኣብ 1967 ዓ.ም.፡ ኣብቲ ዝዓበየሉ ከባቢ፡ ኣብ ሓያሎ ዓድታት ዝፍጸም ዝነበረ ኣረሜናዊ ቅትለትን ራስያን ብምርኣይ’ዩ፡ ኣንጻር መግዛእቲ ናይ ምቅላስ ልዑል ወኒን መንፈስን ዘሕደረ። በዚ ድማ፡ ወዲ 19 ዓመት እንከሎ፡ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተወዲቡ፡ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ምስ ተጋደልቲ ክተሓጋገዝ ጀሚሩ። ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ኣብ ሰነ 1968፡ ኣብ መሳርዕ 4ይቲ ክፍሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምጽንባር፡ ኣብ ዓጎምቦሳ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዱ። ምስ ምቛም ስሙር ሓይሊ፡ ብጻይ ኣሕመድ፡ ኣብ ሓይሊ ሮሞዳን ትረ ተመዲቡ ገድሉ ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ህዝባዊ ሓይልታት ምስ ተወልደ፡ ካብ ተ.ሓ.ኤ. ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሰጊሩ፡ ቃልሱ ንናጽነት ብዝለዓለ ወኒን መንፈስን ቀጺሉ። ብጻይ ኣሕመድ፡ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ምስ ተጸንበረ፡ ካብ 1971 ክሳብ 1975 ኣብ ዝነበረ ዓመታት፡ ኣብ ክፍሊ ኣጽዋር ህ.ሓ. እዩ ዝነጥፍ ነይሩ። ኣብቲ ከቢድ ሃልኪን ድኻምን ዝመልኦ፡ ብልሓት፡ ምስጢራውነትን ትብዓትን ዝጠልብ ዕማማት ምዕቃብን ምብጽጻሕን ኣጽዋርን ተተኰስቲን ብልዑል ተወፋይነት ድሕሪ ምግልጋሉ ድማ፡ ኣብ 1975፡ ኮሚሳር ክፍሊ ዕቃበ ብረት ህዝባዊ ሓይልታት ክኸውን በቒዑ። ክሳብ 1977 በዚ ሓላፍነት’ዚ ብምስራሕ ከኣ፡ ኣብ ጥሪ 1977 ሓላፊ ክፍሊ ዕቃበ ብረት ኮይኑ ተመዚዙ። ብጻይ ኣሕመድ ካካይ፡ ን9 ዓመታት ዝኣክል ሓላፊ ክፍሊ ዕቃበ ብረት ህ.ግ. ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን፡ ኣብ ዕብየትን ምዕባለን ናይቲ ክፍሊ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ ሓላፊ እዩ። ብድሕሪ’ዚ ኣብ 1986፡ ካብ ክፍሊ ዕቃበ ብረት ናብ ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ተቐይሩ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ኮይኑ ተመዚዙ። ኣብ ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ንሓደ ዓመት ብምግልጋል ከኣ፡ ኣብ ነሓሰ 1987 ናብ ተዋጋኢ ሰራዊት ተቐይሩ፡ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 70 ኮሚሳር ክፍለሰራዊት ንምዃን በቒዑ። ብጻይ ኣሕመድ፡ ኣብ ክፍለሰራዊት 70 ሰለስተ ዓመታት ድሕሪ ምግልጋል፡ ኣብ 1990 በዚ ጽፍሒ’ዚ ናብ ክፍለሰራዊት 96 ተቐይሩ። ክሳብ ዕለተ ናጽነትን ድሕሪኡን ከኣ ብደረጃ ኮሚሳር ክፍለሰራዊት ኣገልጊሉ። ኣብ ጥሪ 1992 ኮሚሳር ኮር 161 ኮይኑ ዝተመዘዘ ብጻይ ኣሕመድ፡ ክሳብ 1994 ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ኣብ ኮራት 161ን 271ን ብደረጃ ኮሚሳር ድሕሪ ምስራሕ፡ ኣብ ግንቦት 1994 ሓላፊ ስታፍ ሎጂስቲክስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኑ ተመዲቡ። በዚ ጽፍሒ’ዚ፡ ን5 ዓመታት ምስ ሰርሐ ድማ፡ ካብ 1999 ክሳብ 2002፡ ሓላፊ ስታፍ ዞባ ስርሒት 4፡ ካብ 2002 ክሳብ 2004 ኣዛዚ ዞባ ስርሒት 3 ኮይኑ ኣገልጊሉ። ካብ 2004 ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ድማ፡ ሓላፊ ስታፍ ኣጽዋር ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኑ ብተወፋይነት ክገልግል ጸኒሑ። ስውእ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሓመድ፡ ኣብ ኩሉ ዝተመደቦ ስርሓት፡ ሃገርን ህዝቢን ዘሰከሞ ሓላፍነት፡ ብልዑል ተወፋይነትን ብቕዓትን ብምፍጻም፡ ኣብ ቃልሲ ንናጽነትን ህንጸት ሃገርን ብሓፈሻ፡ ኣብ ምስፋሕን ምምዕባልን ንጥፈታት ዕቃበ ብረት ድማ ብፍላይ ዓቢ እጃም ዘበርከተ ዜጋ እዩ።

ስውእ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሓመድ (ካካይ)፡ ኣብ ፈለማ ናይ ቃልሲ ህይወቱ፡ ማለት ኣብ 1969፡ ኣብ ኩመይላ፡ ሓሽሻይ፡ ሓልሓል ኣብ ዝተኻየደ ውግኣት ከምኡ’ውን፡ ኣብ 1971፡ ኣብ ኲናት ሓድሕድ ፈልሒት ብደረጃ ተራ ተዋጋኣይ ክሳተፍ እንከሎ፡ ካብ 1987 ንደሓር፡ ብደረጃ ኮሚሳርን ኣዛዚን ክፍለሰራዊት፡ ኣብ ውግኣት ግንባር ናቕፋ፡ ኣብ ስርሒት ፈንቅልን ምርብራብ ግንባር ጊንዳዕን ከምኡ’ውን ኣብ ውግኣት ምሕራር ሰንዓፈ፡ ድግሳ፡ ሰገነይቲ ተሳቲፉ፡ ጅግንነቱ፡ ተወፋይነቱን ብቕዓት ኣመራርሓኡን ዘመስከረ ዜጋ እዩ። ብጻይ ኣሕመድ፡ ኣብ 1978 ኣብ ናቕፋ፡ 2ይ ዙርያ ፖለቲካዊን ፍልስፍናዊን ትምህርቲ ክቐስም እንከሎ፡ ኣብ 1985 እውን ኣብ ዓራግ ትምህርቲ ወተሃደራዊ ሳይንስን ካርታን ቀሲሙ እዩ። ስውእ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሓመድ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ውላድን እዩ። ተጋዳላይ ኣሕመድ፡ ብሃገራዊን ሞያዊን ኣበርክቶኡ ጥራይ ዘይኮነ፡ ከም ውልቀሰብ፡ ብሰብኣዊ ባህርያቱ እውን ፍቱው ብጻይ እዩ ነይሩ። ምስ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ብቐሊሉ ክረዳዳእ ዝኽእል ብጻይ ኣሕመድ፡ ኣዝዩ ምቕሉልን ሕያዋይን ብምንባሩ፡ ብመቓልስቱን መሳርሕቱን ቅቡልን ምስጉንን እዩ ነይሩ። ምሉእ ዕድመኡ ብልዑል ሓቦን ጽንዓትን ስለ ሃገርን ህዝቢን ተወፍዩ ዝተቓልሰ ብጻይ ኣሕመድ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዘጋጠሞ ሕማም፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ሱዳንን ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ወጋሕታ ናይ 14 ለካቲት 2015፡ ኣብ ሃገረ ሱዳን ኣብ ሆስፒታል ዓሪፉ። ሎሚ (ትማሊ) ረቡዕ 18 ለካቲት 2015 ድማ፡ ክቡር ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ብጻይ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲን ግንባርን፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ቤተሰቡ፡ ህዝቢን ሰራዊትን ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ፡ ብኽብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። ዕድመኡ ምሉእ ንሃገራዊ ናጽነትን ዕብየትን ዝወፈየ ገዲም ተቓላሳይ ኣሕመድ “ዓሪፉ” ዝብል ዜና ክስማዕ እንከሎ፡ ንህዝቢን ሃገርን ዓቢ ክሳራ ብምዃኑ ዘሕዝን እኳ እንተኾነ፡ ስውእ ተጋዳላይ ኣሕመድ ዑመር ግን፡ ኣብቲ ዝተዋህቦ ዕምሪ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን ሃገርን ተጻዒኑ ዝነበረ ኣርዑት መግዛእቲ ኣብ ምቕንጣጥ፡ በሪ ርሁው መጻኢ ኣብ ምርሓው፡ ኩለንተናኡ ንሃገሩን ህዝቡን ወፍዩ፡ ዕውት ስራሕ ብምስራሕ፡ ሃገራዊ ግቡኡ ብምልኣት ዝፈጸመ ዜጋ ብምዃኑ፡ ነቲ ብዙሕ ዝዓመመሉን ዘፍረየሉን ጉዕዞ ህይወቱ ብሓበንን ዓቢይ ክብርን እናዘከርና ኢና ንፋንዎ ዘለና። መንግስቲ ኤርትራ፡ ብመስዋእቲ ገዲምን ውፉይን ብጻይ፡ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሓመድ (ካካይ) ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራቤቱን መላእ ህዝቢ ኤርትራን “ጽንዓት ይሃብኩም!” ይብል። ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና! ዓወት ንሓፋሽ!

 Major General Ahmed Omer "Kakay"  1948-2015, R.I.P


Sponsored Ads
ሓጺር ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሓመድ (ካካይ) Reviewed by Admin on 2:12 PM Rating: 5

17 comments:

 1. Where did you get that information? Are you trying to begin the spread of rumors? Lair! Even if it is true, why is that any of your business?

  I had thought you come here to learn the Eritrean point of view about events that concern Eritrea. However, your purpose is becoming clearer with time. Your posts are consistent with those who come here to demoralize, misinform, express their hatred and eventually hope to get Eritrea back under Ethiopian control. Like all Ethiopians who know about Eritrea from their governments propaganda or superficial exposure with Eritreans, you think you understand and interpret Eritrean affairs, but you have demonstrated that you you don't. It is time for you to get away from here. Nobody has been taking you seriously anyway!

  ReplyDelete
 2. @jart get your rubbish two cent out here, fyi since you don't seem to understand standard protocol, any General or Government official that is is under house arrest or frozen rather will not get a state Funeral & a memorial Service which clearly that is not the case for the one of the first Veteran Freedom Fight & a war Hero Maj. General Ahmed Kakay with a with proofing record the most loved General in Eritrean history b/c of his kindness, honest and treated everyone as his equals the most respected General of Eritrea has martyrs may God bless his soul,and rest in peace

  ReplyDelete
 3. ዘላለማዊ፡ዝክሪ፡ንሰማእታትና !!!

  ReplyDelete
 4. Gasha, correct. In addition people or whatever they might be like jart/the jerk come because they're :

  paid subhuman marionette

  ReplyDelete
 5. What a disgraceful way of earning a living! This kind of rubbish is the only thing they seem to be capable of producing, and they think they can pass it by us!

  By the way, great cartoon, meriet!

  ReplyDelete
 6. Very big shoes to fill but Eritrea will always stand strong. Its hard not to take these losses at a personal level.

  RIP Maj. General Ahmed Kakay, always in our memory forever!

  ReplyDelete
 7. I GOT THE INFORMATION FROM THIS SAME WEB SITE ,MADOTE ERITREA.MISINFORM ,DEMORALIZE WHOM AND WHY? I ASK QUESTIONS BASED ON THE INFORMATION THAT I GOT FROM YOUR PEOPLLE. REST ASSURED NOBODY IN AND OUTSIDE ETHIOPIA , AN ETHIOPIAN,SANE,WOULD EVER WANT TO HAVE ANYTHING TO DO WITH ERITREA,LET ALONE CONTROL.JUST LIKE AYE SAID ELSE WHERE IN MODOTE YOU ARE ALLERGY TO THE TRUTH.YOU WANT TO HEAR /READ WHAT YOU WANT EVEN IF IT IS A LIE, WHICH ALMOST ALWAYS IS.
  YOU SHOULD HAVE ASKED THE INDIVIDUAL WHO POSTED SAYING"HE WAS UNDER HOUSE ARREST BUT WAS ALLOWED TO GO TO THE SUDAN FOR TREATMENT" AGAIN I KNOW TRUTH HEARTS ,AND THAT IS WHY U ARE CRACKING.

  ReplyDelete
 8. Again, Gasha you're correct.....they can't pass because:

  ReplyDelete
 9. FYI READ THE POST UNDER"ERITREAN MAJOR GENERAL AHMED OMAR KAKY PASSES AWAY"POSTED ABOUT 11 DAYS AGO ,POSTED UNDER THE NAME "GENERAL"

  ReplyDelete
 10. Porco, you are right it was not your fault; it was Rora that misled you but don't incriminate yourself further by calling the very medium that gave you a plat form to express your views alergic to truth. Apologize and move on it is human to err.

  ReplyDelete
 11. Are you saying Madote posted an article in which this general was under house arrest? Why can't I find this article? You must be talking about a comment someone like you posted! How is that "the truth"? If you want to take everything you read as "the truth" you are letting yourself to be fooled! And no, I am not going to waste my time asking rumor mongers about the rubbish they spew!

  "YOU ARE ALLERGY TO THE TRUTH?" Who is allergic to the truth? Are you talking to me or to all Eritreans, or to all Eritreans who come here? Since you have never said that to me, I believe you are talking to at least more than one person. Is it not what is called prejudice? This is not the first time, you might recall that you have said that Eritreans are liars and exploiters before. And, these are the things you consider "the truth"!

  "AGAIN I KNOW TRUTH HEARTS ,AND THAT IS WHY U ARE CRACKING." Cliche, cliche, cliche! This is not the first time you have used the term where it does not belong. Before you repeat this "truth hurts" cliche, why don't you ask yourself what it means? What does it really mean as you have used it here? First of all, you should ask yourself of the stand of the poster (one from the "opposition" who are used to sheer lies and to twisting the truth to their advantage) and asked that person to substantiate the information you have taken as "truth." Any statement from an enemy should always be taken with a major suspicion! Secondly, truth does not necessarily hurt! It depends on the person who deals with it and on the circumstances involved. Thirdly, you are using "truth" to mean your "opinion." You should at least be honest about that.

  " AN ETHIOPIAN,SANE,WOULD EVER WANT TO HAVE ANYTHING TO DO WITH ERITREA,LET ALONE CONTROL." Yeah, right! This is the same old belittling your object of envy like the " nobody wants your barren land" cliche many Ethiopians are used to saying. In any case, this is, once again, your opinion, though I doubt your sincerity about it. There are many from your country that would disagree with you.  Please don't let your hatred narrow your outlook as you have been doing so far (my opinion). There is enough information out there for you to consider, if you care to examine them, whether about the Horn of Africa or Africa or the world at large to show you what world powers are doing.

  ReplyDelete
 12. jart the jerk, the door is wide open, help yourself and vanish....we hear the roar of a wild beast approaching stealth...nobody knows what it's but the rumor is that it's fond of Weyane & Eritrean traitors blood and flesh......

  ReplyDelete
 13. SELAMAT FORTO SAWA
  Jart is a whimper. If Rora ask him to jump, Jart doesn't ask how far and how high. He is totally a loser,

  ReplyDelete
 14. Merhaba brother, it's good to see you back. I know Rora has an axe to grind but jart is a lost soul who genuinely believes after woyane the good old Eritrea will be united with the "mother land." Dreams are for free and that is what they share between them.

  It is also true after ESAT's visit to Eritrea many ethiops are entertaining the idea of tourism to Massawa and Assab for an eye-opening experience.

  We shall see in time ...as they say.
  Welcome back brother!

  ReplyDelete
 15. After wrestling with illness for a long time, on Saturday February 15, 2015, Major General Ahmed Omer Kakay finally succumbed to his illness and died in a Khartoum hospital. He was in his mid-sixties.

  General Ahmed was under house arrest since the January 21, 2013 rebellion known as the Forto Mutiny. He had played a role in negotiating with the leaders of the mutiny most of whom were soon imprisoned; Colonel Saeed Ali Hijay, the leader of the mutiny was killed in cold blood after he surrendered. Many of the officers and soldiers who were under his command were soon made to disappear. Still others, including Major General Ahmed Kakay, were put under house arrest.

  Scores of senior leaders of the PFDj were also arrested, allegedly, for being instigators of the mutiny. Among them were Abdella Jabir and Mustafa Nurhussen, both members of the central committee of the PFDJ. Abdella was the organizational affairs director of the ruling party, and Mustafa was governor of the “Southern Zone.”

  Once under house arrest, the government disconnected General Ahmed’s telephone line and confiscated his cell phone. For two years he lived in seclusion disconnected from the outside world to the extent that he couldn’t attend his relatives’ weddings or funerals.

  Several months ago after his health deteriorated and he was near death, the government reluctantly allowed him to travel to Sudan for medical attention. Though a senior military officer, he left Eritrea as a common person on a common passport.

  His relatives had accompanied him to Sudan since he was immobilized and couldn’t walk on his own. The government didn’t offer to cover his medical expenses and it was paid for by funds raised from his relatives and friends, mainly those residing in Saudi Arabia.

  He suffered from liver disease and chronic malaria.

  According to sources from within the regime, “to save face, after his death, the government transported his body to Asmara where it announced a funeral is planned for Wednesday.”

  A longtime colleague of General Ahmed told Gedab News that “he was a dedicated military man who had little interest in politics and avoided conflicts, always preferring to remain neutral, above the intra-party squabbles.”

  Ahmed Kakay was born in Afta, a village in the environs of Zula. A veteran of the armed struggle, he joined the Eritrean Liberation Front in the mid 1960s at a very young age. A few years later he was among the founders of Popular Liberation Front under the leadership of the late Osman Saleh Sabbe. In 1977, when the PLF split, he moved on with the EPLF under the leadership of Ramadan Mohammed Nur.

  Major General Ahmed was a member of the non-functioning central committee of the ruling party whose many members are either dead, exiled, imprisoned, or made to disappear.

  The general’s colleague added, “while PFDJ was celebrating the Silver Jubilee of the battle of GASHA..MR ALL I KNOW;PLEASE READ THE FOLLOWING..

  ReplyDelete
 16. FACE SAVING,HE WAS ALMOST DEAD WHEN HE LEFT FOR THE SUDAN. WHY NOT TO SAUDI WHERE HE COULD GET BETTER TREATMENT?

  ReplyDelete
 17. IT DOES NOT BOTHER ME,STUP;I AM NEITHER.

  ReplyDelete

All Rights Reserved by Madote © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.