Top Ad unit 728 × 90

Trending

random
.

Eritrean Police Capture Human Trafficking Fugitive Near Teseney


Eritrean police captured a notorious human trafficking ringleader near Teseney


Eritrean police captured a notorious human trafficking fugitive near Teseney


ብአርምያስ ኣስፍሃ፡

 ኣብ ከተማ ተሰነይ ግኑን ሽም’ዩ ዘለዎ። ዝያዳ ዝልለየሉ ብእረሜናዊ ጭካንኡ’ዩ። ካራ ወትሩ ካብ ማዓጥቑኡ ኣይፈልን’ዩ። እቲ ካራ፡ ሰባት የፈራርሓሉ ይሃርመሉ። ብዓንተብኡ’ውን እቲ ሳጉኡ ብቛንቛ ዓረብ “ሃራሚ ቀዛፊ’ዩ” ዝትርጎም፡ ክንዲ ዝኾነ ንሕማቕ ተግባራቱ ዘጉልሕ “ካንዳፊ” ዝብል መጸውዒ’ዩ ዘለዎ።

One of Eritrea's most wanted human traffickers, Huruy Gebremedhin, is captured near Teseney


“ካንዳፊ.. ንኹስቶ ብኻራ ወጊእዎ፡ ካንዳፊ፡ ንሰባት ብስግረ-ዶብ ንሱዳን ኣብጺሑ ንራሻይዳ ሸይጥዎም፡  ካንዳፊ፡ ካብ ከሰላ ናብ ተሰነይ ኣትዩ’ሎ፡ ካብ ተሰነይ ንሱዳን ከሰላ ከይዱ’ሎ” ዝብል ካብ’ቲ ዝስማዕ ዝነበረ ጉሉሕ ዕላላት መንእሰያት ተሰነይ’ዩ።

 “ንሓቅነት’ዚ ዕላላት’ዚ ዘረጋግጽ ንተግባራት ካንዳፊ ዘጉልሕን፡ ብመርትዖ ዝተሰነየ ዝቐረብ ክስታት ክትዕዘቡን ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም” ዝብል መልእኽቲ ካብ መደበር ፖሊስ ከተማ ተሰነይ ምስ መጽኣና፡ መቅረጺ ድምጺን መልዓሊ ስእልን ብምሓዝ ብ16 ታሕሳስ 2013 ወጋሕታ ናብ

ተሰነይ ተበገስና። ድሕሪ ናይ ልዕሊ 300 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ድማ ከተማ ተሰነይ በጻሕና። ሓመድ እግርና ከይነገፍና ድማ ናብ መደበር ፖሊስ ተሰነይ ኣምራሕና። ንሓላፊ ገበን መርመራ ኣልኣዛር ተኽለኣብ ድማ ረኸብናዮ። 

“ብዛዕባ ካንዳፊ እንታይ ሓበሬታ ትህበና” ክንብል ሓተትናዮ። መርማሪ ኣልኣዛር፡ “እንቛዕ ደሓን መጻእኩም” ድሕሪ ምባል ነቲ ኣብ መዝገብ ፋይል መርመራ ዝሰፈረ ትሕዝቶ ክስታት ክንምልከቶ ኣቕረበልና። ተወሳኺ ንክኾነና’ውን ዘድሊ መግለጺታ ሃበና። 

 ኣዜብ ዝተባህለት ተቐማጢት ተሰነይ ኣብ’ታ መስተ እትሽቅጠላ ገዛ ኮይና ስርሓ እናካየደት፡ ብ6 ሰነ 2013 ሰዓት 7፡30 ምሸት ካንዳፊ መጺኡ መንበር ስሒቡ ኮፍ በለ። ኣዜብ ጠባያት ካንዳፊ ኣዳዓዲዓ ስለእትፈልጥ ነቶም ኣብ ገዝኣ ብሰላም ዝሰትዩ ዝነበሩ ረብሻን ዕግርግርን ከይፈጥረሎም ስግኣት ተሰምዓ። 

ካንዳፊ፡ ዓይነት መስተ ጠቒሱ ንኣዜብ ክትህቦ እናጣቕዐ ብዓውታ ኣዘዛ። ኣዜብ “እዚ ትእዝዞ ዘለኻ መስተ የብለይን” መለሰት። ኣብ ሓደ ጸግዒ ኮይኖም ዝሰትዩ ዝነበሩ ሓደ ኣቦ ንኹነታት ካንዳፊ ምስ ተዓዘቡ፡ “እዚ ወደይ ንዓ ምሳይ ስተ” በልዎ። 

 ካንዳፊ ንኽብሪ’ቶም ኣቦ ብምዝንጣል፡ “እንታዋይ ኢኻ ኣነ ምሳኻ ዝሰቲ” ብምባል ብእግሩ ቀልዖም። ሕማቕ ዝረኣየት ኣዜብ “ሕማቕ ትገብር ኣለኻ፡ ዓቢ ሰብኣይ ትሃርም? በለቶ። ካንዳፊ “እንታይ ገደሰኪ” ብምባል፡ ካራ ካብ መዓንጥኡ ብቕልጡፍ ኣውጺኡ ኣብ ጉንዲ እዝና ወግኣ። 

ኣዜብ ኣብ መሬት ተሰጥሐት፡ ኣውያት’ውን ደርጓሓቶ። ኣረሜን ካንዳፊ ካራኡ ሒዙ ካብ’ቲ ገዛ ብህጹጽ ወጺኡ ተዓዝረ። ሕማቕ ዝረኣዩ ሰባት ንኣዜብ ናብ ሆስፒታል ተሰነይ ወሰድዋ። 8 ጋንቺ ( ውጋእ መስፈይቲ) ዝኸውን ተሰፍያ ናብ ቤታ ተመልሰት። ምስ ተመልሰት’ውን መሬት ደሓን ኣይጸንሓን። እቲ ብደሓኑ ዝገደፈቶ እትሰርሓሉ ትካል ክቃጸል ጸንሓ። ኣሽሓት ገንዘብ ዝግትመን ንብረታ ኣብ ቅድሚ ዓይና ክቃጸል ትዕዘቦ ብምንባራ፡ ምስ’ቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ መውጋእቲ ቃንዛ ከምኡ’ውን ስንባደ ዝፈጠረላ ቃጸሎ ገዛ ተደማሚሩ ውኒኣ ጠፋኣ። 

ክልተ ኣእዳዋ ኣብ ርእሳ ብምስቃል “እንታ’የ ዝርኢ ዘለኹ” በለት ብዓውታ። ካብ’ቶም ገዲፋቶም ንሕክምና ዝኸደት ደቃ፡ ካንዳፊ ገዛ ኣቃጺሉ ብቕልጡፍ ከምዝወጽአ ሓበርዋ። ኣዜብ “ኣቐዲመ ጠርጢረ  እንድየ..እዚ ርጉም…እዋይ’ዚ ኣረሜን፡ ኢዱ ኣይስኣን” ዝከኣላ ተራገመት። ፖሊስ ምስ መጽእዋ ድማ ብካንዳፊ ዝወረዳ ብድዐ ብዝርዝር ድሕሪ ምሕባር ጥርጣሪኣ’ውን ምሉእ ብሙሉእ ኣብኡ ምዃኑ ነገረት። ጆርጅ ርእሶም ዝተባህለ ተቐማጢ ተሰነይ ምስ ሓንቲ ዓርኩ ክዛወር ዝተዓበ ካንዳፊ፡ “ንዓስ’ከ” በሎ ብዘሰንብድ ድምጺ፡ ጆርጅ፡ ባህርያት ካንዳፊ ጽቡቕ ጌይሩ ስለዝፈልጥ፡ እንፈርሐ ምስ’ታ ዓርኩ ቀረቦ። ካንዳፊ፡ “ንስኻ በዚኣ ሰላሕ ኢልካ ትኸይድ፡ ነዛ ቆልዓ ግን ክወስዳ’የ” ብምባል ሃደዶን ኣጉባዕባዓሉን። ጆርጆ “በጃኻ ኣይትውሰዳ፡ ዝፈትዋ ዓርከይ’ያ” በሎ ብትሕትና። ብመልሲ ጀርጆ ዘይዓገበ ካንዳፊ፡ ንጆርጆ ብቕልጡፍ ብኳሌትኡ ብምሓዝ ብዝጋምበቲ ሃሪሙ ኣውደቆ። ምስ ኣውደቆ ካብ ማዕጥቕኡ ሓንቲ በላሕ ካራ ብምውጻእ ኣብ ጸጋመይቲ እግሩ ወግኦ። ጆርጆ ኣብ ቅድሚ’ታ ዓርኩ ኣእወየ። ካንዳፊ ሕጂ’ውን ነቲ ወዲቑ ዘእዊ ዝነበረ ጆርጆ እምኒ ብምልዓል የማናይ መንኩቡ ሃሪምዎ ተዓዝረ። ነቲ ትራጀዲ ትዕዘብ ዝነበረት ዓርኪ ጀርጆ ብንብዓት ተሓጽበት። ሕማቕ ዝረኣዩ ሰባት ንጆርጆ ናብ ሆስፒታል ተሰነይ ወሰድዎ። ኣብ’ቲ ሆስፒታል ዘድሊ ጊዚያዊ ሕክምናዊ ረዲኤት ተገብረሉ። ህራም ጀርጆ ክብድ ዝበለ 

ስለዝነበረ ከኣ ናብ ሆስፒታል ኦሮታ ኣስመራ ከይዱ ክሕከም ብሓካይም ተኣዘዘሉ። ጆርጆ ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ኣስመራ ንክልተ ኣዋርሕ ዝኸውን ደቂሱ ተሓከመ። እንተኾነ እታ ብኻራ ዝተሃረማ ጸጋመይቲ እግሩ ስንክልና ኣስዒባትሉ፡ ሰንኪሉ እነብር ኣሎ። 

 ካንዳፊ ብተግባራቱን ብዝፈጸሞም ገበናትን ካብ እዋን ናብ እዋን እናዛየዱ ብዝዮም እናጎልሑን መጽኡ። ኣብ ሱዳን፡ ንኤርትራውያን ናብ ራሻይዳ ዝሸጡ ዝነበሩ’ሞ ዝተታሕዙ፡ ንዝፈጸምዎ ተግባራት ኣመልኪቶም ንህዝቢ ክገልጹ ከለዉ “ካንዳፊ” ዝተባህለ ተቐማጢ ሊኡኹና፡ …ሓቢሩና፡…እናበሉ ንስሙ ብተደጋጋሚ ይጠቕስዎ ነበሩ። ስለ’ዚ ኸኣ ገበናት ካንዳፊ ካብ እዋን ናብ እዋን እናጸንከረ ክኸይድ ጀሚሩ። ካብኡ ንንዮው ንኸይስዕርር ድማ፡ ፖሊስ ነዚ ፈጻሚ ገበናት ንምሓዝ ኣድላዪ ዘበለ ምክትታል ክገብር ጀመረ። እንተኾነ፡ ካንዳፊ ተሰዊሩ ስለዝነበረ ፖሊስ ንግዚኡ ክረኽቦ ኣይከኣለን። ንምክትታሉ ሓገዝቲ ዝኾኑ “ካንዳፊ ኣበይ ኣድራሻ ይነብር፡ ኣበይ ቦታታት ይኣቱን ይውዕልን? ኮታ ምንቅስቓሳቱ ከምይ’ዩ?” ዝብሉ ደቀቅቲ ሓበሬታታትን መርትዖታትን ካብ ተቐማጢ ተሰነይ ኣከቡ። 

በቲ ዘዋህለልዎ ሓበሬታታት፡ ካንዳፊ መገዲ ተሰነይ ከሰላ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ከም ገዝኡ ከም ዝመላለሶ፡ ገበናት ፈጺሙ እውን ናብ ሱዳን ከም ዝሽፍትን፡ ኣብ ሱዳን ዕንድር ቀንዩ፡ ናይ ጁብኡ ገንዘብ ጉድል ክብሎ ከሎ፡ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንምስጋር ንተሰነይ ከም ዝኣቱ መረዳእታ ሓዙ። ብመሰረት ዝኣከብዎ ሓበሬታ፡ ኣዛዚ ፖሊስ ተሰነይ ዝነበረ ካፕተን መሓሪ መብራህቱ፡ ንኣባላቱ ብዛዕባ ካንዳፊ ዘድሊ ሓበሬታ ብምሃብ ካብ ህዝቢ’ውን ዘድሊ ምትሕብባር ዝገብሩ ሰባት ብምውዳብ ጽዑቕ ምጽንጻን ገበረ። ሓደ ምሸት’ዩ፡ “ካንዳፊ ኣብ ሓደ ቤት መስተ ተሰነይ፡ ሰኺሩ የዕገርግር ኣሎ” ዝብል ሓበሬታ ናብ ፖሊስ በጽሐ። ኣዛዚ መደበር ካፒተን መሓሪ ምስ ኣባላቱ ናብ’ታ ዝተጠቕሰት ቤት መስተ ብሜላን ጥንቃቐን ንካንዳፊ ንምሓዝ ተበገሱ። ‘ካንዳፊ’ ሓደገኛ ስለዝኾነ፡ ንሰባት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ክሃድም ክፍትን’ውን ስለዝኽእል፡ ከም ካራ ዝኣመሰሉ ንብረታት ሒዙ ስለዝንቀሳቐስ ድማ ኣብ ምሓዙ ጥንቃቐ ከድሊ’ዩ። ኣቀዲሞም ግን ካንዳፊ ካብ’ቲ ቤት መስተ ብቕልጡፍ ከይእለ፡ ኣቓልብኡ ንምስራቕ ዘዛናግዕዎን ዘዳናጉይዎን ሰባት ወደብሉ። 

 ኣባላት ፖሊስ፡ ኣብ’ታ ካንዳፊ ዝርከባ ቤት መስተ ብህጹጽ ብምብጻሕ ነታ ገዛ ከበብዋ። ካንዳፊ ከኣ ብዘይተጸበዮ ኣገባብ ብ31 ግንቦት 2013 ኣብ’ታ ቤት መስተ እንከሎ ተታሕዘ። ካንዳፊ ተታሒዙ ማለት ድሕነት ሰባት ተረጋጊጹን ካልእ ሕቡእ ገበናትን ተኸሺሑን ማለት ስለዝኾነ፡ ምትሓዙ ልዕሊ ፖሊስ ንህዝቢ እፎይታ ዝህብ ነበረ። ፖሊስ ከም’ቲ ዝገመቶን ህዝቢ ዝተጸበዮን ካንዳፊ ኣብ ቀይዲ ምስ ኣተወ፡ ብዝተገብረ መርመራታት ካልእ ገበናት ካንዳፊ ተቓልዐ። 

 ካንዳፊ፡ ንዘካይዶም ዝነበረ ኣከይ ተግባራት ከይቃልዑ ቀንዲ መጸዊዒ ስሙ ገዲፉ፡ ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ብ“ሓበን” እዩ ዝፍለጥ ኔሩ። ፖሊስ ብዘካየዶ ምጽራይ ግን ምሉእ ስሙ ሕሩይ ገብረመድህን ጎይትኦም (ካንዳፊ) ምዃኑ ተረጋገጸ። ተኸሳሲ ካንዳፊ፡ ወዲ 25 ዓመት ኮይኑ፡ ኣድራሻኡ ኣብ ዞባ መስከረም ተሰነይ እኳ እንተኾነ፡ ነታ ምስኡ እትቕመጥ ኣዲኡ ራሕሪሑ ኣብ ከሰላ (ሱዳን) ከምኡ’ውን ኣብ ስዉር ቦታታት ተሰነይ ዝቕመጥ ፋሉል’ዩ። እዚ ተኸሳሲ ብዘይካ’ዘን ክልተ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ገበናቱ፡ ቅድሚ ሕጂ ንግርማይ ወዲ ሓንጣል ዝተባህለ ሰብ ኣብ ሓደ ባር ብኻራ ሰለፉ ስለዝወግኦ፡ ከምኡ’ውን ንእድሪስ ዝበሃል ተቐማጢ ተሰነይ ሴፍ ስለዝሰረቖ 5 ዓመታትን 6 ኣዋርሕን ተፈሪዱ 
ዝተኣሰረ’ዩ።

እቲ ካልእ ጉድ ካንዳፊ፡-

ተኸሳሲ ሑሩይ (ካንዳፊ) ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ምስተሰምዐ፡ ድሕሪ ገለ መዓልታት ሓደ መንእሰይ ናብ’ቲ እቲ መደበር ፖሊስ መጽአ። ዝተቐበልዎ ኣባላት “እንታይ ክንሰሞዓካ?” ክብሉ ሓተትዎ። ንሱ “ካንዳፊ ኣብ’ዚ ተቐይዱ ሰሚዐ’ሞ፡ ኣብ ልዕለይ ዝፈጸሞ ከቢድ ገበናት ስለዘሎ ክሕብርን ክኸስስን’የ መጺአ” በለ፡ ጉዳዩ ንኽነግሮም እናተሃወኸ። 

 ኣባላት’ቲ መደብር ፖሊስ ብኣገባብ ድሕሪ ምቕባል ናብ ኣዛዚ መደበር ሰላምታ ለጊሱ ድሕሪ ምቕባል፡ ጉዳዩ ብዝርዝር ንኣዛዚ ሓበሮ። ኣዛዚ ካፒተን መሓሪ መብራህቱ “በቲ ዝሰምዖ ዘደንጹ ዛንታ ብምግራም፡ ኣረሜንነት ናይ ካንዳፊ ደንጸዎ። ብድሕሪ’ዚ ንኸሳሲ ወረቐት ክሱ ሒዙ ናብ ሓላፊ ገበን መርመራ ፖሊስ ተሰነይ ኣልኣዛር ተኽላኣብ ክቐርብ መርሖ። ከሳሲ እንታይ’ኮንዩ ኣጋጢምዎ? 

ከሳሲ፡ ኤልያስ ከሰተ ገዛኢ ይበሃል። ንሱ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ “ወይ ሰብ ደቀይ” “ኤልያስ እቲ ውጻእ መዓት” ብዝብል ኣርእስቲ ብዘጋጠሞ ኩነታት ዝገልጽ ዛንታ ብተኸታተሊ ዝተጻሕፈሉ’ዩ። 

 ኤልያስ ወዲ 24 ዓመት ተቐማጢ ከተማ ኣቑርደት’ዩ። ንሱ፡ ኣብ መስከረም 2012 ምስ ሳልሳይ ርእሱ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከሰላ ሱዳን ኣተወ። ኣብ ከሰላ ምስ ኣተወ፡ ምስ ካንዳፊ ተላለዩ፡ ሌላኦም ስለዝዓመቐ ብሓባር ሻሂ ክሰትዩ ጀመሩ። ኣብ ከም’ዚ ህሞት፡ ካንዳፊ ንኤልያስ ድሌቱን መምጺኢኡን ሓተቶ። ኤልያስ፡ ድሌቱ ካርቱም ምኻድ ምዃኑ፡ እንተኾነ ኣብኡ ሰብ ስለዘይብሉ ከም እተሸገረ ነገሮ። 

 ካንዳፊ፡ “ካርቱም ባዕለይ ክወስደካ’የ ኣጆዃ…” ኢሉ ተስፋ ብምሃብ ንኤልያስ ናብ እንዳ ኣውቶቡስ ብሓባር ክኸዱ ሓበሮ። ኤልያስ’ውን ፍቓደኛ ኮነ። 

 ብሓባር እናኸዱ፡ ካንዳፊ ናብ’ቶም ኣብዘይ ሕጋዊ መሸጣ ሰብ ዝተዋፈሩ መሳርሕቱ፡ ሻም መሓሪ ዝተባህለ ኤርትራዊን ናብ ራሻይዳን ደወለ። ዝሃቦም መልእኽቲ ድማ፡ ኤልያስ ዝተባህለ ምስኡ ከም ዘሎ፡ ናብኦም ክሸጦ ስለ ዝደለየ ንክመጽዎ’ዩ። 

 እቲ ዝተጠቐምሉ ሜላ ድማ፡ ሻም መሓሪን እቲ ራሻይዳን ቦክስ ዝዓይነታ መኪና ሒዞም፡ ከም ሓለፍቲ መንገዲ መሲሎም ክመጹ’ሞ፡ ካናድፊ ኢዱ ዊጥ ኣቢሉ ንክማልእዎ ከመልክተሎም ነበረ። እዚ ሜላ’ዚ ኤልያስ ንኸይጥርጥሮም ዝመህዝዎ’ዩ። 

 ኣብ ከም’ዚ ኩነታት፡ ካንዳፊ ንኤልያስ ንካርቱም ክወስደካ’የ ስለዝበሎ፡ ናብ እንዳ እውቶቡስ ይጓዓዙ ነበሩ። ቦክስ ዝዓይነታ መኪና ብሓደ ራሻይዳ ተመሪሓ ኣብ ጎድኑ ከኣ ሻም መሓሪ ተሳፊሩ ብናህሪ መጸአት። ተዳልዩ ዝጸንሐ ካንዳፊ ንኽማልእዎ ኢዱ ኣመልከተ። መኪና ብቕጽበት ደው በለት። ኣቐዲሙ ተረዳዲኡ ዝጸንሐ ካንዳፊ ምስ ግዳይ ኤልያስ ንኸምስል ኣብታ መኪና ብድሕሪት ተሳፈረ። ውዲት ተኣሊምሉ ዝነበረ ኤልያስ፡ እንትርፎ ናብ ካርቱም ዝብገስሉ እንዳ ኣውትቡስ፡ ናበይ ይወስድዎ ኣለዉ 
ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይነበሮን። ምስ ካንዳፊ እንዳ ኦዕለሉ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። 

ካብ ከሰላ ገለ ኪሎ ሜተራት ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ብዝሕ ዝበሉ ራሻይዳ ዝርኣይሉ ቦታ ምስ በጽሑ መኪና ደው በለት። ካንዳፊ ካብ’ታ መኪና ነጢሩ ወረደ። ሰለስተ ራሻይዳ ናብ ኤልያስ ብቕልጡፍ መጺኦም ብዕማመት ሸፈንዎ። ሓደ ካብ’ቶም ተረከብቲ ሻም መሓሪ ዝተባህለ ኤርትራዊ’ዩ ነይሩ።

 ካንዳፊ ንኤልያስ ናብ ሻም ምስ ኣረከቦ፡ ውዕለት ናይ’ቲ ንኤልያስ ዝሸጦ፡ 2.000.000 (ክልተ ሚልዮንጅንየ ሱዳን) ብናቕፋ ከባቢ 20 ሽሕ ናቅፋ ካብ ሻም ምስተቐበለ ናብ’ቲ ዝተበገሰሉ ከሰላ ሕቑኡ ሂብዎም ተመልሰ።

ንኤልያስ ገጹ ሸፊኖም ናብ ዕሙር ኣግራብ ዝነበሮ በረኻ ወሰድዎ። ኤልያስ ገጹ ብሽፍኑ፡ ኣብ’ቲ በረኻ በጥ ድሕሪ ምባል፡ “ንእስራኤል ዲኻ ክትከይድ” እናበሉ ብብረትን በትርን ተሳሃልዎ። ኤልያስ፡ “ኣነ ሰብ ስለ ዘይብለይ ንእስራኤል ኣይከይድን’የ፡ ንካርቱም እየ ክኸይድ ሓሲበ፡ እንተደሊኹም እዘን 3.000 ናቕፋ ኣለዋኒ ክህበኩም፡…በጃኹም ግደፉኒ” ከም ዝበሎም ኣብ መዝገብ ፋይል መርመራ ዝሃቦ ቃል ይገልጽ።

ሽዑ ሓደ ካብ’ቶ ራሻይዳ ናብ ተኸሳሲ ሕሩይ(ካንዳፊ) ተሌፎን ደዊሉ፡ ብቛንቛ ዓረብ “እዚ ሰብ እዚ ናብ እስራኤል ኣይከይድን እየ ይብል ኣሎ፡ ንግደፎ” በሎ። ካንዳፊ ግን “እዚ ሰብ እንተ ድኣ ገዲፍካዮ፡ ኣነ  ክትይሓዝ’የ ጸገም እውን ክመጽኣኒ’ዩ። ኣነ እንተታሒዘ ንስኻ’ውን ክትልከም ኢኻ፡ ስለዚ ከይትገድፎ” ብምባል መለሰሉ። ብናይ ካንዳፊ ትእዛዝ ድማ እቲ ራሻይዳ ንኤልያስ ናብ ሓደ መቐየዲ ቦታ ውሲዱ ኣሰሮ። ድሕሪ ገለ መዓልታት ከኣ ናብ ሲናይ ወሲዶም ዳጎንዎ። ንክፍታሕ ብርክት ዝበለ ዶላራት ክኸፍል ከም ዘለዎ’ውን ተነግሮ።

 ብሰንኪ ኣረሜናዊ ተግባር “ካንዳፊ” ኣብ’ዚ ኩሉ መዘዝ ዝወደቐ ኤልያስ፡ ሓደ እዋን ናብ ስድራኡ ተሌፎን ደዊሉ፡ “ሕሩይ ዝብሃል ተቐማጢ ተሰነይ ምስ ሻም መሓሪ ዝተብህለ ሰብ ተሓባቢሮም ናብ ራሻይዳ ስለዝሸጡኒ (ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ዶላራት ተሓቲተ ኣለኹ፡…ህይወተይ ብዘስካሕክሕ ከየሕለፍዋ ከለዉ፡ ገለ ግበሩኒ” ክብል መልእኽቲ ኣመሓላለፈ።

 ነቲ መልእኽቲ ዝተቐበለ ወላዲኡ ብጉዳይ ወዱ ኣዝዩ ጉሃየን ሰንበደን። ካብ’ቲ ዝቕመጠሉ ኣቑርደት ናብ ተሰነይ ብምጉዓዝ ናብ’ቲ ወዱ ዝሓበሮ ኣድራሻ ናይ ካንዳፊ ንኽረክብ ኣብ ተሰነይ ኣጣየቐ። ድሕሪ ላዕልን ታሕትን ምባል ከኣ ኣድራሻ ካንዳፊ ረኸቦ። ናብ መንበሪ ገዝኡ ብምኻድ’ውን ኣደ ተኸሳሲ ረኸባ። ዝርዝር ናይ’ቲ ዘጋጠመ ኩነታት ድሕሪ ምሕባር፡ ኣዲኡ ናብ ወዳ ደዊላ ንወዱ ኤልይስ ነጻ ከተውጽኦ ሓበራ።

 እታ ብዓንተውኡ’ውን ንወዳ ብኣካል ርእያቶ ዘይትፈልጥ ኣዲኡ፡ በታ እናሓንሳእ ካብ ሱዳን ዝድውለላ ተሌፎን ገይራ፡ ናብ ወዳ ደወለት። ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ፡ ነታ ተለፎን ንኣቦ ኤልያስ ኣቐበለቶ። “ሄሎ…ሕሩይ ዲኻ?” “እወ” “በል ንኤልያስ ወደይ ሒዝካዮ ኣለኻ ግደፎ! እንተዘይኮይኑ፡ ኣዴኻ ምሳ’ና ስለዘላ..ካልእ ሳዕቤን ከይተምጽእ” ብምባል ኣጠንቀቖ።

 ተኸሳሲ፡ ሕሩይ (ካንዳፊ) በቲ መጠንቀቕታ ቕጭጭ ኣይበሎን፡ እኳ ድኣ ጭካኒኡ ብዝያዳ ኣንጸባረቖ። ነታ ቅንጣብ ሓልዮት’ውን ዘይገብረላ ወላዲት ኣዲኡ…”ነደይ እንተደሊኻ ከራቲፍካ ቑረጻ…ኣነ ግን ሕጂ’ውን ተወሳኺ 3000.000 (ሰለስተ ሚእቲ ሽሕ) ናቅፋ ከይከፈልካ ወድኻ ኣይፍንዎን’የ” ብምባል ተሌፎን ኣብ ጉንዲ እዝኑ ዓጸዋ።

 ካንዳፊ ንኤልያስ ናብ ራሻይዳ ሸይጡ ገንዘብ ተረኪቡ እዩ። ነዚ ብምጉሳይ ግን ንኤልያስ ምስኡ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ንኣቦ ኤልያስ ተወሳኺ ገንዘብ ሓተቶ። ኣብ መወዳእታ፡ ስድራ ኤልያስ፡ ዝሓተትዎ ገንዘብ ካብ ዘምጽኡ ኣምጺኦም ከፈልሉ። ኤልያስ ካብ ኢድ’ቶም ጎሓላሉ ተለቒቑ፡ ናብ ግብጺ ኣትዩ። ንገለ እዋን ኣብ ግብጺ ድሕሪ ምቕማጥ “ዓድኻ’ዩ ዓድኻ፡ ዓደይ ምስ ክብረተይ ይሕሸኒ” ኢሉ ብሓልዮት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብጺ፡ ብነፋሪት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዛንትኡ ክጸዊ በቒዑ ይርከብ። “ኢድ ሸናሒት ጸናሒት” ከም ዝበሃል ድማ እቲ ኣብ’ዚ ኩሉ መከራ ዘውደቖ ካንዳፊ፡ ኣብታ ንፍትሒ እምበር ንዓመጽ ዘይትጻወር ሃገረ ኤርትራ ምትሓዙ ንኤልያስ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ልዑል ሓጎስ ተሰሚዕዎ ይርከብ።

 ብዘይካ’ዚ ካንዳፊ ብስግር ዶብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ ተሰነይ ናብ ከሰላ ከም ዘሰጋገረ ኣብ ፖሊስ ተሰነይ ቀሪቡ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ’ሎ። ንኣብነት፡ ምስ ሻም መሓሪ ዝበሃል ሸያጢ ሰብ ተሓባቢሮም ንፍረወይኒን ስዒድን ዝተባህሉ ኤርትራውያን፡ ልዕሊ 40 ሽሕ ናቕፋ እናተቐበለ ካብ ኤርትራ ንከሰላ ከም ዘስገሮም ኣብ ፖሊስ ቀሪቡ ቃሉ ሂቡ። ከምኡ እውን ኣብ መጋቢት 2011፡ ካብ’ታ ዝተመደበላ ኣሃዱ ንሰለስተ መንእሰያት ሒዙ ብስግረ-ዶብ ናብ ከሰላ ዘስገሮም ይጠቅስ። ነዞም ሰባት፡ ኣብ ከሰላ ምስ ኣብጽሖም ናብ’ቶም ኣረሜን ራሻይዳ ከም ዘረከቦም ርዱእ’ዩ። ናብ’ኦም ምስ ተረከቡ ሞይቶም ድዮም ወይስ ድሒኖም፡ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን። ካንዳፊ ናብ ራሻይዳ ዝሸጦም ህላውነቶም ዘይፍለጡ ኤርትራውያን ክህልዉ ስለዝኽእሉ በቲ መከራ ዝሓለፉ ብህይወቶም ዘለዉ ኤርትራውያን እንተሃልዮም ድማ ሓበሬታ ንፖሊስ ክህቡ ኣገዳሲ’ዩ።(ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም)

ብሓፈሻ ተኸሳሲ ሕሩይ ገረመድህን (ካንዳፊ) ብፈተነ ቕትለት፡ ገበናዊ ባርዕ ሓዊ፡ ብመሸጣ ሰብን ሰባት ብኻራ ሃሪሙ ብምስንካሉን ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ይርከብ። ንነፍሲ ወከፍ ዝተኸሰሰሉ ገበናት ኣሚኑሉ’ሎ። ኣብ ትሕቲ ኣገልግሎት ማእሰርቲን ተሓድሶን ባረንቱ ተቐይዱ ከኣ ነቲ ዝፈጸሞ ገበን ዝዳረግ ንተበደልትን ህዝብን ሃገርን ድማ እፎይታ ዝህብ ፍርዲ ይጽበ።

__________________________________
መብርሂ፡ 
 እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ወርሓዊት መጽሐት ፖሊስን ህዝብን ኤርትራ ናይ መጋቢት-ምያዝያን 2014 ዝተረኽበ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ዘለኹም ፈተውቲ ፍትሒ ዜጋታት፡ ነዚ መጽሐት ኣብ’ቲ ዘለኽምዎ ከባቢ ስለዘይበጽሕ፡ በዚ ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ምንቅስቓሳት ስለእትሻቐሉን፡ መንግስትን ህዝብን ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት፡ ከም ውጽኢቱ ዝተረኽበ ዓቢ ፍጻሜ፡ ብውጽኢቱ ዝህብና ረኺብዎ ዘሎ ፍናን፡ ንኽክትረኽቡ፡ ካብ ዝብል መንፈስ፡ ቅዳሕ ናይ’ታ ጽሕፍቲን ኩነታትን ንኽትከታተሉ፡ ቅድሓ እንሆ! ተወልደ ብእምነት-ኣስመራ

Source: DehaiSponsored Ads
Eritrean Police Capture Human Trafficking Fugitive Near Teseney Reviewed by Admin on 1:57 PM Rating: 5

106 comments:

 1. Kill this son of a bitch criminal! He is responsible

  ReplyDelete
 2. They wont kill him. Eritrea does not have a death penalty law.

  ReplyDelete
 3. killing him for him would be a best solution, but for the hole society is a lose, i guess he'll pay for what he did, death is easy, think about. In prison for a certain time until he we'll be re-aligned, "tehadeso" let him do some controlled civil service for sufficient years, you'll see him after some years will be another person. You gain double advantage, free work and you recover him. Then will be a model citizen

  ReplyDelete
 4. One question or maybe a lot. Is this stupid shit Eritrean cause he looks like Ethiopian an original Ethiopian I say. I hope he ain't Eritrean cause we ain't got any freaking idiot who looks like this

  ReplyDelete
 5. Human trafficking is an organized crime tha includes many High level Eritrwan officers. The person we see here is a small fish. The bigger fishes are inside Eritrea well protected and drive big SUVs, even we in the west couldn't afford to buy it. Anyone who has been in Eritrea would easly spot them on their big TOYOTAS trucks. Please ask anyone in Asmara and they will tell you who is who. People pay $4000 to go upto the border with officers land cruiser now days.
  Arresting a smal fish is nothing but a show. It is like a SWAT brag about arresting a street drug dealer.

  ReplyDelete
 6. I have a lot of questions:
  .
  1. why did the police need so long time to catch this criminal and has lived in Teseney.


  2. Why did not people who know this criminals activities report to Police immediately after he commited the first crime, Why allow him to do all this evil things even in teseney, people were living in fear.


  Why did not hsi mother report him to police, if she knew he was a criminal,
  c. The women, men and every one who is interested to send his children out of the country work hand in gloves with criminLS. tHIS IS JUST ONE MAN. i DO NOT THINK IT Wa do the smuggling and selling of humans to bodoune.S THE ONLY ONE. tHERE ARE HUNDREDS OF THEM WHO DO.
  3. why did the woman who doing business running a drink house, report him the first time she knew he was dangerouse. She said.... when he came to her house... she was worried he would make trouble. That meanse she knowes him well before. Why did not inform the police, that he is dangerouse. we fear him.. and so on
  The problem is the pubic children to leave with trafikkers. . Most parents arrange for their children to leave and give money and the children to the human trafikkers. Then they wait to see their children reach Sudan and the Europe. If it happen to be the child in trafikers hands, then they go house to house to collect money to feed the trafikkers. Why do parentse their children to be careful of trafikkers.


  This man who looks like a killer is just one. Where are the rest of them. They must be hundreds. They work in net works. so I am not impressed by this one only one capturered. I ho
  pe there are more like him AND HOPE TO HEAR THEY ARE ALSO IN CUSTODY. oTHER WISE THIS IS JUST A JOCK. iT IS OK TO SAY AT LEAST ONE IS CAPTURERED AND HE IS GOING TO EXPOSE HIS CULPRITS.

  ReplyDelete
 7. Don't forget there are decent business people in Eritrea too hence the Toyota trucks(?) cannot be sign. It is organised crime and there may be some officers involved. But Eritrea secret service and Eritrean Police are working on catching them. The small fish would point to sharks connected with it, who are internationally placed in various places. GOE had been saying has been asking for independence investigation for some time is catching those who are inside Eritrea.


  Just one more point he should be transferred from border prisons to high security prisons where ever it is placed so that he is not freed illegally

  ReplyDelete
 8. @ayda
  He is just the escape goat for others !!!!!

  ReplyDelete
 9. hmm!
  What will be a fair punishment?
  My civil side says, take him to court and treat him humanely.
  My angry side says, extract his organs (e.g. kidneys) while awake and use them for sick dogs that need organ transplant, while he is watching.
  I just hope they caught the "right" bastard, so we can say one-down and many to go.
  P.S. Video-taping of the organ extraction and transplant is a must for all the victims to see.

  ReplyDelete
 10. Revenge is a PromiseApril 15, 2014 at 7:16 PM

  I want the Eritrean authorities to torture him until his Ethiopian family or the so called 'Eritrean opposition' pays his ransom. After they pay, torture him again and kill him. Then dump his body in Tigray for his Tigrayan family to bury.

  ReplyDelete
 11. President Obama, "We partnering with arch enemies of Eritrea to lure young men and women to flee from Eritrea).
  As we know, human traffickers are organized criminal groups are earning billions dollar in profits from trafficking and exploiting people. It is easy to torture this scumbag trafficker to the max to declassify any secret of the criminal network, however he is at the bottom and will not offer any vital information.
  The best solution to fight human trafficking is to educate the general public about human trafficking ordeal and to encourage people to report suspected cases, and equip vulnerable population with information necessary to better protect themselves from the recruitment tactics of traffickers.

  ReplyDelete
 12. @ayda,


  Those are my questions too. Are people that much scared of this guy that they don't have the guts to report him to the police even when they are abused by him? I don;t think is is the total story. I hope they get him on TV to repeat his repentance in front the TV audience before they kill him so the people can also be the judge.

  ReplyDelete
 13. Do you think he can move freely with out any problem from Sudan to Eritrea and vice versa, with out any one on the military helping him(it can be by both sides) those who think he did it alone doesn't have knowledge about the current situation of Eritrea and Sudan.

  ReplyDelete
 14. I couldn't agree more.

  ReplyDelete
 15. It's known that after the age of 18 one do, is totally responsible for the actions he/she makes, who need to be aware about this issue is Eritrean people, not being circumvented by external destructive maneuvers prone to disgregate Eritrean Unity, Eritrean naive way of doing. We don't need in here trolls say us, this is the responsible of this cause, pretending to have Eritrea's care while anyone know the facts in the ground about who orchestrate this agenda and why..Is already an un-masked move. Rather Our people must to be aware about the consequences of what can happen once you take certain decisions, story like are example to better understand. All those consequences are not worth to gamble your life, thinking naively that out of there you find the paradise.

  ReplyDelete
 16. not only this, wey eti mermari police msu ed alewo shefinlu alo wey wn nfue mermari ayrekheben i know hih very well

  ReplyDelete
 17. Some people are really dum and Quik to judge, 1st of all he was working with a deferent name and the knife crimes and the trafficking is completely deferent, he was in prison for the knif crimes but the other crimes were find out after the investigations, to the idiot who says they drive land crusser, tell me one official who drives one expensive car other than the gov provided Toyota? I think u are talking about Mekele not Asmara. Do u see like the minsters and generals toyotas? Dum asses. All I can say is good job to the Eritrean police for all the work they are doing. They made Eritrea one of the safest country ever

  ReplyDelete
 18. From your points i get that you are aware of things..so people can come and ask for your collaboration or help, cause you know how things go there. Or is just a guess? or suppositions? Inte, wey yekowen zebahal zereba allo. My point is to say..chubut neger, izen iten tebel ok, other wise kaleh yemesel..

  ReplyDelete
 19. Again here Cruise you're pointing your hands. Do you have evidence of what you're stating? wala illomo zebahal azarareba iyu? Na a ba aytegage..

  ReplyDelete
 20. Why don't you bring us the fact? Tangible! Who is the officer? What type of car and its targa? If you can tell me the facts I can send you my e-mail. I can accuse him/she for smuggling Eritrean citizen from Eritrea. If I failed to do that, you can accused me for my lies.

  ReplyDelete
 21. Tekekel..suk ilka bela belew, shem nemetselam zegebruwo iyu..

  ReplyDelete
 22. Rora, migration is a personal choice and people were migrating for centuries over the continent, it is not a new phenomena.

  What about the Human smuggling activists just targeting the Eritrean youth?

  Why only targeting the Eritrean youth? Because we are paying money to the smugglers, regardless their names and where they live.

  Guys like Meron Estifanos and others may know were these smugglers residence, because those are the guys who are connecting the Eritrean immigrants with the smugglers. Holding their telephone number and calling Eritreans to pay money to the smugglers in order to be freed and sent back them Ethiopia Addis or else where.

  Why don't they smuggle other African Citizen will you please answer this question?

  ReplyDelete
 23. izi teblo delleka be tegrigna "megemmat, wey yekkowen" chubbut aykonen..

  ReplyDelete
 24. I agree with you he must be killed!!!

  ReplyDelete
 25. Kone ilom shemna ketsellemuwo selezetebegesu iyu..I tell you..

  ReplyDelete
 26. It would be easier to tell you who of high ranking military officers who doesn’t drive privet SUV. Why don’t you go and ask or see it mr A$$ hole. The whole people in Asmara know who is involved. It is people like you putting us in a dip shit by covering the flaw in the system

  ReplyDelete
 27. you cant fix a bullet wound with a band aid.

  ReplyDelete
 28. Cane Libro

  I was in Asmara last year and have conversation with many friends of mine (most of them are in service), they all know who is behind the human trafficking. I wish i wrote the names and plate numbers of all the Luxury Toyotas they showed me. They know who owns them and how. There is no way any military officer could afford $50,000 Luxury car. Look at us, we accuse and talk about Woyane leaders of having (owning) buildings and companies. Even we read articles in Tesfa, Dehai, Madote.... about Woyane officers and what they own and how they got it . Have any of you ever doubt about that???

  ReplyDelete
 29. Don't divert issue bring the facts. I bought a car to my brother a military officer in Asmara last year. Is he going to be accused? because he drove a luxury car.
  Please don't try to cheat us, bring facts.

  Do you know how many officers are in prison because of corruption? There are no political prisoners in Eritrea majority almost all those who are in prison because of corruption.
  There is no room for theft in Eritrea, you may try to do that , but you will be caught easily.
  Have you ever visited asha golgol in Asmara? There are hundreds of Toyotas captured from the Rasidas and other smugglers.
  Please those who will visit Eritrea this year visit Asha Golgol and you will see plenty of those cars over there.

  ReplyDelete
 30. Are you accusing the people of Asmara? If they know they will immediately inform police or other security officials. If they are not involved in smuggling their own children.
  Please stop joking and don't underestimate the people! There are a lot of innocent people who oppose human trafficking and migration.

  ReplyDelete
 31. If you hit yourself with a bullet, how can you fix it with a band aid?

  ReplyDelete
 32. Yacob cali you are so stupid. PRESIDENT OBAMA don't have time for little Eritrea.

  ReplyDelete
 33. What makes you say he is Ethiopian? That is why, we Eritreans not progressing.

  ReplyDelete
 34. Instead of pointing finger at others, we all need to ask ourselves what's our responsibility on this issue. If someone crossing border illegally, we should expect to fall into hands of criminals, who doesn't have any value to human being. Sometimes we need to take responsibility for the action we take regardless the circumstances we face. Why pay money to these criminals to treat other fellow human being as dirt thinking that they deliver what we wish and what they promise?

  ReplyDelete
 35. You have to know how the power structure is set up before you argue with me.

  ReplyDelete
 36. Yacob Cali said
  ̈The best solution to fight human trafficking is to educate the general public about human trafficking ordeal and to encourage people to report suspected cases, and equip vulnerable population with information necessary to better protect themselves from the recruitment tactics of traffickers.̈
  I said
  you cant fix a bullet wound with a band aid.
  You (Zeragi, Yakob...) and I know what is the permanent solution o this problem.

  ReplyDelete
 37. There are no political prisoners in Eritrea majority almost all those who are in prison because of corruption.
  Is Aster (petros wife), Okbe, Sherifo, Petros, Aster (Sherifos Wife), Estifanos (who was fighting
  Corrupted generals)... in prison because of corruption?????
  Be honest with your answer

  ReplyDelete
 38. Well done police!!!
  He should stay indefinitely behind the bars.
  He is inhuman.

  ReplyDelete
 39. Cane, it is a common sense, if you have a knowledge about Eritrea (I don't mean you go now and then. If you actually lived in Eritrea in 2000s) you will know how difficult is to travel in gash barka, let alone if you are "ilul filut gebenegna".
  Kemzibliwo zelewu iziseb izi Kesela-Teseney, megedi arbaa iyu geriwo" how come he did it with out help of military officials? "

  ReplyDelete
 40. How many types of corruption are there? "Besides money"
  Please tell me the details!

  ReplyDelete
 41. Zeriga! I will ask you one thing, why does people immigrate from Eritrea?

  ReplyDelete
 42. Why don't you come up with the permanent solution then? I think you know some of the smugglers either you paid money to them.

  Believe me or not I refused to pay for my relative who was caught by the smugglers.

  ReplyDelete
 43. Why don't you answer the question yourself instead you ask me sweet Rora? I have already replied for your question if you have a different one take it.

  ReplyDelete
 44. Cane! What do you think people are paying $4000-5000 to go to Sudan, if it is easy as this guy did it?

  ReplyDelete
 45. it's all about guessing, chubut neger yellen

  ReplyDelete
 46. Stop the Lies CruiseApril 16, 2014 at 1:58 PM

  There are some because of treason which is different from politics. Both corruption and treason are not tolerated though.

  ReplyDelete
 47. So mr Zeragi, if 1000 people's month snick through the border without detection, then our national security is compromised. Unless the military officers got a hands in it, there is no way 1000 people a month snick through the border. If 1000 people snick in through the border, how do you expect the country is safe from woyane? Do you understand the logic??

  ReplyDelete
 48. Bring me the fact they commit treason !!!

  ReplyDelete
 49. @zeragi am not agree with you. why do you want him to be killed.he could help the police to find the rest criminals by investigation. it's not over yet we want all his masters and servants to be captured as he has. then let the police fuck him up,suffer for his intire life

  ReplyDelete
 50. Mussie Riesi Dorho: If you have time watch Obama rhetoric speech during global initiative on youtube. His message is what our forefathers said, "Ndonqoro kem Mussie dorgahalu entay keyfelto, nilebam kem Yacob amitelu entay keytefiO."

  ReplyDelete
 51. I heard that the survivors of Egri Mekhel try to fix their bullet wound with a band aid, LOL. By the way, if you are weyane get lost.

  ReplyDelete
 52. Yacob resi chaqwiet , once again president Obama has no time for Eritrea. Eritrea is not relevant to anyone in the earth. Thanks to your buddy isayas, world most failed leadership. He has not accomplished anything.

  ReplyDelete
 53. Zeragi , shiem imereh tewaf yebreh elom abotatna, so your name truly represent that. just for your information I am a realist, and I believe Eritrea is such irrelevant it doesn't have a place in geopolitics of united state of America. And when it comes to obama I think he is doing a great job as a president and I am glad I voted for him twice.

  ReplyDelete
 54. "if its easy to tell" us then please, please do, i travel to Eritrea quite a lot and i've seen a number of high ranking officers throughout the country and even meet some minsters so maybe they hide their SUV before i could see them (do not know how but ok maybe) so could you please tell us who you are talking about, i want their name, rank and bases location....every time you write you talk shit... "how does the (what) sanction effect us?" "our leadership are corrupt.." and when you are challenged you always run away. i believe these is Madote's fault for giving this hater a voice and space, always coming up with hate... if you really really believe that Eritrea is following the wrong path then you have only two options either shut the F***k up or do what really true Eritrean have always done pick up an AK47 and go to the wildness, this what a true Eritrean Man/ Women does and not hide behind a computer and spread hate, an unEritrean act, the act of a coward!!! to simplify it for you: either shut up or pick up your AK47... otherwise Eritrea has no place for coward like you so leave this Eritrean page.

  ReplyDelete
 55. "if its easy to tell" ... "The whole people in Asmara know who is involved" then please, please do tell us, i travel to Eritrea quite a lot ( in fact over the last 6 years i've spend 2 years in Eritrea, including my volunteer national service) and i've seen a number of high ranking officers throughout the country and even meet some minsters so maybe they hide their SUV before i could see them (do not know how but ok maybe) so could you please tell us who you are talking about, i want their name, rank and bases location....every time you write you talk shit... "how does the (what) sanction effect us?" "our leadership are corrupt.." and when you are challenged you always run away. i believe these is Madote's fault for giving this hater a voice and space, always coming up with hate... if you really really believe that Eritrea is following the wrong path then you have only two options either shut the F***k up or do what really true Eritrean have always done pick up an AK47 and go to the wildness, this what a true Eritrean Man/ Women does and not hide behind a computer and spread hate, an unEritrean act, the act of a coward!!! to simplify it for you: either shut up or pick up your AK47... otherwise Eritrea has no place for coward like you so leave this Eritrean page.

  ReplyDelete
 56. you are incredible really, really 'PRESIDENT OBAMA don't have time for little Eritrea.' woow ok now if you want to see a stupid person you do not have to go far just a mirror.... you made me laugh so much with your shit ' Eritrea is such irrelevant it doesn't have a place in geopolitics of united state of America" really really aswai Mussie ... 'Eritrea is not relevant to anyone in the earth.' so what are you doing here then an Eritrean page? ' not relevant to anyone' i can tell you that, that the biggest shit.. For it's very relevant to me and million of others. "when it comes to obama I think he is doing a great job as a president and I am glad I voted for him twice" at list have to say thank you for that honesty house nigger, we are talking about a man who has been the biggest negative influence on the whole world, more blood in his hands, i wish the Bush was back instead of this devil disguised as an angel... you need to stop taking that drug as you seem to see some shit that others don't see

  ReplyDelete
 57. Voulnarty national service?? Where at bars or clubs in Asmara – Warsay, Aibay, Shamrock…. Or did you go with a bag full of money and did your service at some schools in day time, and at clubs and bars with young girls at night time? If you claiming life is good there why didn’t you reside there? What made you returning back?? People like you make me sick. You are hypocrite individual.

  ReplyDelete
 58. YACOB CALI,
  Weyane Weyane kitbil gzzie Kiarbeka iu. Kab Weyane Zikefi Yregtseka allo. Affaf

  ReplyDelete
 59. President Obama have bigger issues than Eritrea or other African countries.

  ReplyDelete
 60. which African countries ? name one of the countries.

  ReplyDelete
 61. Mussei Riesi Akat
  If you think Eritrea is irrelevant to anyone why your Weyane invaded Eritrea to capture Assab to get sea outlet. Listen to POW of Assab, " memria nayna kem zitsewyuna shaebia aqmi yineom hize bigihat assab kinhiza ena elomuna dahar gin shaebia ab maekelan atiyu alahiyuna. Mission impossible to create great Tigray. Don't worry Eritrea will renew your Beles picking license soon.

  ReplyDelete
 62. Is ok about my identity, I am 100% Eritrean from dekemhere. If you know Eritrea you will know where it is. But you sound like beles YPFDJ.

  ReplyDelete
 63. Selamat Ayda;
  I realized your concern about human trafficking. Human trafficking is very complicated and organized crime. In any criminal investigation you don't need to spook the big fish. The human trafficker, Kandafi is a little fish that's why our security let him do his thing to lead them to the big fish.
  Some family in Eritrea dominated with greed. Hence, they don't care about their children safety.

  ReplyDelete
 64. You are immature person to identify yourself as 100% Eritrean from Decamhare. If you believe Eritreanism is by birth place once again you out do yourself. I was born from Eritrean family. I don't have a drop of Ethiopian blood.However I believe that Eritreanism is by contributing in the nation building and by defending the sovereign and liberty of Eritrea. As a former freedom fighter, many Ethiopians died for Eritrea independence. I respect and remember them as martyrs. People like you, Qeshi Demetros, Tela Bairu and his son, Abdela Idris, and the so-called opposition groups(weyane boot leakers) are not Eritreans.

  ReplyDelete
 65. oohh ok, Stupid!! so that why he's spending millions if not billions on Africom... taking out leaders like Gaddafi, ... crippling economies like Zimbabwe,... taking out legitimately elected leaders like Morsi... just a few examples from the tip of the ice berg... its incredible how people could seem intelligent hiding behind a computer... i believe i've wasted my valuable energy, time and even intellect on a stupid garbage... if Africa is not the most important continent for the most resources hungry country & economy in the world, then i do not know what could be. so please educate me on those so called "bigger issues"

  ReplyDelete
 66. 1 where did i ever, i mean ever on any comment i've ever written did i claim "life is good there" full stop. 2, you do know what a "hypocrite" is right? for i think that word better describes you then it does me. for unlike a "hypocrite" like you who talks shit hiding behind a computer, i actually stood with what i believe and did my voluntary national service.. opposite of a "hypocrite"... i know you need an English lessen. i thank you from the depth of my heart for making you sick, see one battle at a time i'll win them all, so i taken cared off yeeessss you made me so happy, thank you again!!!!! 3, see that how stupid you are so if i really did do my "voluntary national service" as you put it, then do you know how much over hard currency i spend over 730 days, so i guess i did a good service in helping my economy and private business, i mean "a bag full of money" hard currency at that .. e.g. as you put it "at bars or clubs in Asmara – Warsay, Aibay, Shamrock" .. every little helps... 4,"What made you returning back?" maybe non of your business, maybe i've not finished what i come here to do, maybe i still believe i could serve my people more by acquiring more knowledge and understanding by living with the snakes - my blood enemies.... but lets be real you never ever challenge me on my concrete facts and logical arguments e.g. you criticised people for talking about the fact that we have had a sanction, asking them to show you how could this sanction effect us, however when i replayed to you you run away, in fact you did this on every point i replayed to you, in fact its usually the end of your arguments, so i'll conclude if you are half a true Eritrean man/ women either shut up or pick up your AK47... but if you feel you have the balls please try to take me on first without been personal... for i've no problem in being personal but i see that as a sign of weakness for i stand by the truth and the truth is eternal, its universal, its unchangeable so i fear no person, no idea, no view, no value, no country like a true free Eritrean, ... p.s. did you say i make you sick just to make me happy? b/c i'm loving your insults against me, more more please, let me wake up with a big smile on my head please more, stupid!!!

  ReplyDelete
 67. again i will ask on that point at the top...."if its easy to tell" ... "The whole people in Asmara know who is involved" then please, please do tell us their name, rank and bases location

  ReplyDelete
 68. Alas! Captain Mehari Mebrahtu of Tessenie Police Department.{ "Mr. Captain you're in trouble. You should know, that Kandafi is the bandit of the system to terrorize ...our poor.. people. Likewise, Kandafi is the other DEMHIT of Gangester Assayas Afewerki".} Therefore, Captain Mehari is going to face the impeachment and then Eraerro for ever.

  ReplyDelete
 69. First of all get a life, I see you posting in responses of everyone's comment. In addition you state the following statement. " born from Eritrean family. I don't have a drop of Ethiopian blood.However I believe that Eritreanism is by contributing in the nation building and by defending the sovereign and liberty of Eritrea.
  I have some questions for you
  1) do you think the current government is building the nation?
  2) you think the government is defending the sovereign of the country.
  My answer is no, because this government of hgdef is demolishing Eritrea. Its productive young people are running away from this backward government. Our brother's and sister's drowning in Mediterranean see. So if you going to call that nation building!! Shame on you.
  Where are our 300 people who drowned?

  ReplyDelete
 70. Eritrea hagerna bedel kab Halefti aykonen tbl intekhoyna kulom ab sdet ab id CHekanat arawit zsaqeyu zelewu deQna muluE nay dHnet wuHsinet hiba MERHABA ila deqa tqebel. buzuH tsHifka zeywudaE tarikh nay nefsi wekef zega sle zelo nutsuh iye zbl kulu sdetegnatat hagerom kmlesu ketebabiE alewo. Hager bzey deqa waga yeblan izom deqey.
  deqom sdet kemrHu zdefafiU beteseb kab gdamn kab wushTn muluE hiwetom zesaQyom geben kemzfetsemu yfelTu iyom. bwushTi kabdom znebU zelewu wuHudat aykonun. zeytetsebeyuwo Eda 50 60 70 shiH dollarat kefilom wedikhum bhwet yelen ztebahlu alewu. igziAbher Amlakh mHretu yewridelna. Kab Hji nnyew nlebm. Hagerka zmesluwo yelen izom deqey. buzuHat ab mdrebeda qebari zeyblom neQitsom, adiOm tdefaE. buzuHat ab maEserti Adi Hager bTimyetn begreftn sewnetom masinu. buzuHat abey kemzelewu dhayom zeyterekhbe. buzuHat ab tgray riisom kem temen inateCHefCHefu itom ntgray zeytmlesu inabelu zegagiyuom zelewu drb bedel ybdlu alewu. Intay zbedele hzbi iyu?
  miinti HaTyat deQi seb ztegerfen, zteseQlen, zmoten Goytanan medHaninan Iyesus Kristos yAkhlekum ybelena. nHzbna zkhewn RuHus TnsaE Kristos ygberelna. mayCHelotu yefsiselna, nzimotu ab genetu yQebelom nzelena fiQrn selamn ywridelna izom deQey..

  ReplyDelete
 71. Eritrea hagerna bedel kab Halefti aykonen tbl intekhoyna kulom ab sdet ab id CHekanat arawit zsaqeyu zelewu deQna muluE nay dHnet wuHsinet hiba MERHABA ila deqa tqebel. buzuH tsHifka zeywudaE tarikh nay nefsi wekef zega sle zelo nutsuh iye zbl kulu sdetegnatat hagerom kmlesu ketebabiE alewo. Hager bzey deqa waga yeblan izom deqey.
  deqom sdet kemrHu zdefafiU beteseb kab gdamn kab wushTn muluE hiwetom zesaQyom geben kemzfetsemu yfelTu iyom. bwushTi kabdom znebU zelewu wuHudat aykonun. zeytetsebeyuwo Eda 50 60 70 shiH dollarat kefilom wedikhum bhwet yelen ztebahlu alewu. igziAbher Amlakh mHretu yewridelna. Kab Hji nnyew nlebm. Hagerka zmesluwo yelen izom deqey. buzuHat ab mdrebeda qebari zeyblom neQitsom, adiOm tdefaE. buzuHat ab maEserti Adi Hager bTimyetn begreftn sewnetom masinu. buzuHat abey kemzelewu dhayom zeyterekhbe. buzuHat ab tgray riisom kem temen inateCHefCHefu itom ntgray zeytmlesu inabelu zegagiyuom zelewu drb bedel ybdlu alewu. Intay zbedele hzbi iyu?
  miinti HaTyat deQi seb ztegerfen, zteseQlen, zmoten Goytanan medHaninan Iyesus Kristos yAkhlekum ybelena. nHzbna zkhewn RuHus TnsaE Kristos ygberelna. mayCHelotu yefsiselna, nzimotu ab genetu yQebelom nzelena fiQrn selamn ywridelna izom deQey..

  ReplyDelete
 72. This is a fiction. Police in Tessenei has not got a power to catch criminals and bringing them into a justice .They are a status the powerful bodies are SILIYA, HAGERAWI DIHNET.MIKTITAL DOBAT and other links . This fiction is only for those people whom don't know Tessenei. I know kadafi is criminal but don't forget he will soon come Tessenei and will do what he wants do. Because we have seen many things in Tessenei.

  ReplyDelete
 73. Wow, what a sick monster! Hope he gets what's coming to him.

  ReplyDelete
 74. Thanks to Eritrean police in Tesseney for capturing this monster! The Eritrean-Sundanese border just got safer with this lunatic behind bars.

  ReplyDelete
 75. Corruption is not only about meney. But any thing related to using your (position)public figure for your personal or against whomever puts you in position..it can be gaining support from enemy of your people, getting media coverage etc...and that's only blc you are getting this materials and support by promising a deal.

  ReplyDelete
 76. Dictatorship is about forcing people to implicate in public sin designed to instill shame and guilt in them,leading to fear,loss of confidence,mistrust and absolute submission.This is what all dictators did,so does Isaias. Every one in the rotten regime has been implicated in crimes in one way or the other as early as the Ala and Semenawi Bahri days.The cruel Generals in particular have been involved in all kinds of atrocity including execution,murder, imprisonment,abduction,torture and rape.As a result thousands of Eritreans have lost their lives.The notorious Wedi Bashay is responsible for for the massacre of 79 disabled veterans (sinkulan Tegadeltti) in 1994 in Maihabar for simply demanding a kitchen table issues,Philipos and Teklay are responsible for mass murder of Kunamas,the dead Wuchu was responsible for the massacre of 81 prisoners in Adi abeto.These are just a few of the very many gruesome atrocities that the officials of the regime have committed.Although,the brutal dictator is the designer and instructor of all the atrocities that have been committed against our people,the notorious Generals are the ones who have been executing his dirty jobs.The dictator who is satisfied with their loyalty rewarded them with all kinds powers including running an illicit business such as human trafficking.Its no secret to the people of Asmara that the land cruisers of the Generals are so busy smuggling goods and trafficking humans across the borders in exchange for a hefty amount of Dollars.Any one who could tell otherwise is not telling the truth.The last time I know that they were charging $5000 per person.
  As we all know the rotten regime and its living dead shifta leader have been failures from the outset and they always look for a scapegoats.The Weyanes,US,AU,EU,CIA and others have been scapegoated by the regime since its humiliating defeat in 2000.This poor so called human trafficker is nothing but a messenger of the notorious Generals but scapegoated for their crimes as usual.
  Ezi Wedhankum,
  Happy Easter for all of you,

  ReplyDelete
 77. oooh ok, so (just a few examples) i guess all the millions if not billions on Africom, the taking out of one of Africa's true giant hero Gaddafi, the coup of a legitimately democratically elected leader in Egypt,.... are.....????

  ReplyDelete
 78. NISS Foils Human Trafficking Attempt, Frees Nine Hostages

  Kassala – Kassala-based unit of the National Intelligence and Security Services (NISS) blocked an attempt to smuggle foreign nationals by human traffickers active at the border between Sudan and Eritrea.

  Special NISS operation code-named "the right track" managed to free nine foreigners including a child brought by human traffickers from the Eritrean town of Kern and Kassala, an informed security source has said.

  NISS force carried out a daring operation by raiding the site where the hostages were kept, freeing them and arresting the traffickers including some who are wanted for crimes of human trafficking in the region, he said.

  The hostages were shifted to safe location where they were provided with necessary health and food services and the culprits were sent for investigation, the source said.

  The source added that the group members were involved in abduction and blackmailing because they reach an agreement with dealers to smuggle these nationals in return for money but later they hold them hostages and ask their relatives for ransom.

  NISS said it would deal decisively with such activities, warning foreigners and citizens against dealing with such gangsters whatever pressures on them.

  http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=234328

  ReplyDelete
 79. Well said zeragi, agree, baàl meron then usubat nay weyane and his masters iyen..nefelta ina..i don't believe on human rights zebahalu..hasewti..mefenkele mengesti zegebru ab zeteakuwo hagerat nessom iyom..natom tools baàl weyzerit meronen meseltan iyom..

  ReplyDelete
 80. now give him death panelty he deserve it hang him shoot him or burn him

  ReplyDelete
 81. haweboka Teklai Manjus is one of them. so now go and confront him Rissi Akat.
  Unlike you I don't hide behind computer. I say what I feel to say freely. Tell to someone who doesn't know about Eritrea about your national service. I have seen your likes who come under the voluntary national service, while they get welfare money in their account, and spend their time with 16-17 years old girls at bars and clubs. Kemzikemaka iyom adi abelashiyoma, atta seraki. You should know who you are talking too. I often go to my country and I know what's going on.
  About the AK -47, don't worry, we are not going to turn the country into Iraq or Yemen, change will come without AK-47. We are living in a modern world, you empty head.
  Now go and tell Teklai Manjus what he did with the human smuggling money.

  ReplyDelete
 82. and your proof / evidence is what, your word it took you 2 days to come up one person's name .... looooll... " I have seen your likes who come under the voluntary national service, while they get welfare money in their account, and spend their time with 16-17 years old girls at bars and clubs. Kemzikemaka iyom adi abelashiyoma, atta seraki. " my brain would not allow me to get to your level right now its 1pm... loool.... that's funny "seraki"...loool really lool don not talk the talk if you will not be able to hold it up later on!!! "hide behind computer" i've never try to coverup where i live, so if you are in london any where any time... you call the place and time ... so to much of a coward and a hypocrite to walk the walk rather than just talk the talk...AK47? and choose if you really are eritrean to harm and attack his so called country ... i smell a rat, i smell a snake, i smell agame lemani but if you are a true Eritrean then you would be able to face me face to face!! "You should know who you are talking too" please i really do, please do not talk the talk and not walk the walk!! that would say more about you!!

  ReplyDelete
 83. i accept your deceleration of war, you know my blood, you know my people ... a deceleration is a deceleration of life or death, i accept your deceleration of war!!!

  ReplyDelete
 84. Why don't you see a doctor atta himum. You are in a perfect land to see a doctor. I know why you are frustrated, coz I told you the fact of who you are and what you did. How many girls did you make pregnant in Eritrea??

  ReplyDelete
 85. Eritrean safest country? you must be out of your mond

  ReplyDelete
 86. why don't you become my doctor, why don't you cure me in person.... you made a claim, you know me i fear no lie.... count it has not been a year, i will take a so called empire down i promise you hold on to my words just a little ... patience...wait ....lol... you know who i'm and you know my blood....llloool... "How many girls did you make pregnant in Eritrea??" woow if i made one then God has blessed me...thank you loool see how much of a coward you are, a true Hypocrite i challenged you to face me -face to face, unlike you i'm a pure blooded i fear no man, no one... you could not challenge me on any point, not one so you had to be personal....loool you are pathetic... gohafe... face me don't hide don't talk shit, face me!!! i fear no man, for i stand by truth have always and will, the nature of pure blooded...face me!!! don't hide and talk shit..face me mother fu**er

  ReplyDelete
 87. You should have spent your time in may'tselot instead of clubs and bars atta Fuzzo. Now you drag me to your level, "the level of ignorance" I know you will beat me coz you are experienced.
  I wish I see you in person, I would knock you down with one upper cut or a round house kick.

  ReplyDelete
 88. walk the walk then, stop talking shi** and do not just "wish" lets make it into reality ...how much of a coward are you, a true Hypocrite? stop talking and meet me in person, if you too scared we could always have a video or phone conversation - you know who i'm if you have a quarter of an Eritrean blood on you then you would face me. see i made you bow down to the truth, to my logic and facts...thus you choose like a coward to hide behind a computer to choose to lie at a personal level... face me coward... but you are a hypocrite as the Scriptures warren us:

  Matthew 7:1-5 ESV - “Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye,’ when there is the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye.

  Titus 1:16 ESV - They profess to know God, but they deny him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work.

  Romans 2:1-5 ESV - Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. We know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. Do you suppose, O man—you who judge those who practice such things and yet do them yourself—that you will escape the judgment of God? Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. FACE ME IF ANYTHING YOU HAVE SAID AND EVER COMMENTED HAS ANY TRUTH, IF YOU ARE AS YOU CLAIM YOU ARE RATHER THAN: -Matthew 7:15 ESV - “Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.

  ReplyDelete
 89. One min. You are a preacher and the next min. you are a soldier and again the next min. you are a street thug. Kem'nefahito aytkeyayer. Try to be one person atta Hummum ! Som nuts and bolts are missing form York skull. Go and see a doctor. This is brotherly advice.
  You said
  Matthew 7:1-5 ESV - “Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you.
  You see how hypocrite you are? You were judging to the people that are suffering in Issayas prison as traitors, corrupted, none Eritreans....... You see what I am saying??? You are contended the kids of these heroes who sacrificed their everything to live without their parents. You are contended that our brothers and sisters to be hijacked in the limitless National service.
  Please don't come here and tell the Word of God.
  I hope one day I will see you in person. Don't worry I ain't gonna kick you butt, I will just teach you how to be compassionate toward your people.

  ReplyDelete
 90. Now lets arrest the military officials profiting by transporting thousands who young men and women from Asmara to Sudan using land cruisers.

  ReplyDelete
 91. Gadaffi was stupid and there is no excuse for stupidity. Gadaffi never learned from past history (unfortunately, neither our president as well). History always repeat itself. Gadaffi, his kids and his clowns (the same with president Issayas and his clowns as well), were/are self absorbed at the top and so drunk with power that the didn't (in our case "don't ) see the end was (is) coming. At one time Gadaffi was a great power (Issayas as well) but as time goes by with out any reform, he become weaker and weaker. But since Gadaffi was so drunk with power, he couldn't see how weak he was. If I were in his shoes, I would right away reform and give no room for west to attack me. 6-7 years ago befor Gaddafis fall, his older son wanted to reform and wanted to release all prisoners. He wanted to transform the nation slowly to a democratic republic, but his father was so obsessed with power and didn't give him a room.
  The same with Issayas, he once was a great leader but he didn't use the opportunity o transform the country to a nation under constitution. He is so obsessed and drunk with power. He thinks and feels immortal. He doesn't see change is coming.

  ReplyDelete
 92. "You were judging to the people that are suffering in Issayas prison as traitors, corrupted, none Eritreans....... You see what I am saying???"...no in fact show me one comment i've written that labelled any Eritrean as a traitors, corrupted or non Eritrean...with the exception of you & Rora (and give my reason for each person) who else did i call anything? we've already established that you are a coward and a Hypocrite and now you are truly showing to be a liar. the only other individual I’ve ever near called a "traitor or corrupt" without using any of those words
  is the great Petros Selomen, in fact the only Eritrean past or present i would really love to me. in regards to what you call "tkeyayer just as a
  nefahito" is what other might call been self reliance, been a fully complete man, i know you do not understand that but its the physical manifestation of the Eritrean ideology of "self reliance" ... unlike you I strive for perfection, all
  in one, one min a preacher and the next min, a soldier and again the next min, a street thug (not sure ever been one but if the need arise ok). see
  all in one... where as you just simply a coward, a Hypocrite and a liar.

  ReplyDelete
 93. --- I really want to meet you (remember you declared war & putting words to my mouth, even though you can not show me one comment i made on "National service"), or speak over the net or over the phone, maybe the next generation need to find a new way of finding solutions to our wars. What do you say?..."I hope one day I will see you in person" lets not hope...i live on the moment so i do not see a better time than right now, if you disagree maybe we could both find a solution around it together?

  ReplyDelete
 94. Where Is Z Cruise.... although, i do not fully agree with him on all points but he seems to show how i feel towards people he describes on this educational interview... hope you watch all of it and maybe see if you...
  http://www.youtube.com/watch?v=MPL2CReZaHI

  ReplyDelete
 95. if you are even half a man then you would meet me, and i give you my word on my bloodline i'll not bite, i just want to meet you!! you need to understand, you are not in my level, i don't play with kittens, i play with empires and its whole propaganda system, its SS force, the illegitimacy of its illegal system, the corporatocracy of its economical system, and corrupt political institutions - a delusions state called democracy but in fact is the definition of fascisme, so boy i just want to me you, just see how special you are!

  ReplyDelete
 96. (madote... no i have not) if you are even half a man then you would meet me, and i give you my word on my bloodline i'll not bite, i just want to meet you!! you need to understand, you are not in my level, i don't play with kittens, i play with empires and its whole propaganda system, its SS force, the illegitimacy of its illegal system, the corporatocracy of its economical system, and corrupt political institutions - a delusions state called democracy but in fact is the definition of fascisme, so boy i just want to me you, just see how special you are!

  ReplyDelete
 97. What is self reliance without democratic administration ? North Korea is also saying they follow that ideology. No one have ever opposed about that ideology, as a matter of fact or I case you don't know, historically, we have been self reliant people for long time. That was our nature. Have you never heard all the "Misela nay abotatna"
  Zeytemahre neyedhen, zeytewekre neyethn", zeyserh aybleai......
  Zeyserh seb Keman n'mewsbo kilkul iu neru ybehal. This ideology did not just came over night. If you try to impose such kind of ideology in other African country, it wouldn't work because it has never been in their culture. It takes generations to construct such kind of mentality in a society.
  But today look at us; such ideology is vanishing from our society. People are not allowed to be entrepreneurs. The government is monopolizing the whole business. You knw what woul happen when government start to run a business!

  ReplyDelete
 98. play with empires and its whole propaganda system, its SS force, the illegitimacy of its illegal system, the corporatocracy of its economical system, and corrupt political institutions - a delusions state called democracy but in fact is the definition of fascisme, so boy i just want to me you, just see how special you are

  Boy boy! Their propaganda system works only if you oppress your people and that is why it is working. Their propaganda would fail if you let your people freely. A country could be democratic while it preserving its culture and identity as well as self reliant. A few examples - chile, South Korea, Argentina, Botswana. But we open a wide crack so they could use their propaganda. Who do you blame now- the west or our leadership?

  ReplyDelete
 99. Guest,
  I will see the document later today. I have seen many documents about CIA, New World Order, Jews who controls the banks and the media..... And I am fully aware of their political institutions. But think for a seconds - what makes them win most of times?? I was an armature boxer and did some martial art too. I see politics as a boxing.
  A smart boxer capitalise his opponents weakness. He identifies what his oponent does well and not well. Weakness and strength. Once he identifys this then he come up with game plan. This is just the basic of boxing or other games.
  Now look at us- we are very entrepreneurs as a people, very nationalists who loves to death our country, well mannered, family oriented.... It would be hard for any nation to crack us open unless we drill ourselves a hole in this well welded vessel. That is exactly the leadership of our country did the past decade. They just didn't drill one hole, but several holes so they compromised the stability of the vessel. They gave the enemy a good opportunity to use our weakness and compromised our foundation.
  I am not sure for how long this vessel will be floating. Unless we seal it or weld it properly to its original shape, the end will be disastrous.

  I don't have more to say.

  ReplyDelete
 100. (quick replay - not sure if you understood my comment but ..ok)... we've never, i mean never in our long history, have we ever had a democratic political system as in the west (Athenian model) style political system, not a single strong leader in our land has ever been elected in fact, as a society that expects the best and the greatest leaders - not a single leader we ever had was elected. i'm not saying, we did not have a democratic social system but rather we never had the so called political system, then why do you show your hypocrite nature by claiming: "If you try to impose such kind of ideology in other African country, it wouldn't work because it has never been in their culture".... well the democratic political system you are speaking about has never been in our system, a system that is not base on social justice but a fascist system, a system that might appear democratic to those who are blind, delusions and naive but those who know, know that its a pure fascism, where 2% control and enslaves the majority 98%... maybe you should check out what social justice means in practice....

  ReplyDelete
 101. madote if the person who post it decide to remove it, for what ever reason should it not be removed rather than repost it as "Guest"?

  ReplyDelete
 102. The guy has two eyes and he doesnt look like majus. The real criminal has a rank of Major General and he has only one eyes. get the hint mr police :)

  ReplyDelete
 103. "I have seen many documents about CIA, New World Order, Jews who controls the banks and the media"....can i ask you how could you have the view you have after watching just some example i hope you have watched and if you have not yet then hope you decide too watch them.. i know a bit long but just a few examples hope you enjoy == ... [2009] The May Fair Set [Adam Curtis]--[2004] The Power Of Nightmares [complete]---[2009] The Age of Stupid---[2009] The Shock Doctrine---[2013] Dirty Wars ---[2002] The Century of the Self [complete]---[2007] The New American Century - --(2014) Counter Intelligence --- [2004] The Corporation---[2010] ===The War You Don't See---the nature and problem with money i usually would not put these two but i think they are interesting---Synagogue of Satan" (Full) by Andrew Carrington Hitchcock 1936-2006---Ted Pike's - The Other Israel (full documentary)===don know why but i still think its interesting: TRANSHUMAN: Quantum Computing to Grant Immortality by 2035--- i know that a lot of hours but hope you enjoy the one you haven't watched.

  ReplyDelete
 104. "I have seen many documents about CIA, New World Order, Jews who controls the banks and the media"....can i ask you how could you have the view you have after watching just some example i hope you have watched and if you have not yet then hope you decide too watch them.. i know a bit long but just a few examples hope you enjoy == ... [2009] The May Fair Set [Adam Curtis]--[2004] The Power Of Nightmares [complete]---[2009] The Age of Stupid---[2009] The Shock Doctrine---[2013] Dirty Wars ---[2002] The Century of the Self [complete]---[2007] The New American Century - --(2014) Counter Intelligence --- [2004] The Corporation---[2010] ===The War You Don't See---the nature and problem with money i usually would not put these two but i think they are interesting---Synagogue of Satan" by Andrew Carrington Hitchcock 1936-2006---Ted Pike's - The Other Israel (full documentary)===don know why but i still think its interesting: TRANSHUMAN: Quantum Computing to Grant Immortality by 2035--- i know that a lot of hours but hope you enjoy the one you haven't watched.

  ReplyDelete

All Rights Reserved by Madote © 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.